MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

 

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului de Specialist Resurse Umane în cadrul Biroului Resurse Umane, pe o perioadă determinată de timp (12 luni) și normă parțială de lucru (4h/zi).

 

SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

 

Responsabilități, dar fără a se limita la:

 

 • asigură evidenţa personalului societății în concordanţă cu prevederile legale în materie şi cu reglementările interne;
 • asigură si coordoneaza activitatea privind recrutarea personalului în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vancate din cadrul societăți și coordonează întreg procesul de recrutare, precum si aplicarea procedurii privind promovarea;
 • asigură elaborarea și gestionarea documentației aferente încheierii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă;
 • asigură întocmirea și administrarea dosarelor de personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a reglementărilor interne, inclusiv intocmirea Registrului de evidenta a dosarelor de personal;
 • asigură completarea şi transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților (REVISAL) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • întocmește statele de funcții si personal lunar;
 • coordonează procesul de elaborare şi revizuire a fişelor de post și procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 • întocmește dosarele de pensionare pentru salariații din cadrul societății;
 • înregistrează și arhivează fișele de post;
 • elaborează deciziile aferente derulării raporturilor de muncă cu salariații și gestionarea acestora;
 • urmărește acordarea drepturilor personalului, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și ale legislației în vigoare;
 • calculează vechimea în muncă și/sau vechimea în societate a salariaților, a sporurilor aferente acestora, precum și a zilelor de concediu de odihnă de care beneficiază salariații;
 • comunică ALOFM date privind posturile vacante;
 • elaborează adeverințele pentru medicul de familie, adeverințe de vechime în muncă, note de lichidare etc. la solicitarea salariaților societății sau când situația impune în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • vizează și centralizează cererile de concediu de odihnă, cererile pentru zilele libere plătite, concediu de studii, concedii fără plată etc;
 • întocmește actele adiționale la contractele individuale de muncă privitoare la obiectul și valoarea cursurilor la care participă salariații, înainte de începerea cursului;
 • îndeplinește orice alte sarcini rezultate din Decizii ale Directoratului sau Hotărârii ale Consiliului de Supraveghere în domeniul de activitate;
 • realizează informări și analize către Directorat si catre Consiliul de Supraveghere, și, după caz, solicită avizarea, aprobarea unor materiale/note necesare desfășurării activității societății;
 • avizează prin semnare documentele întocmite de Biroul Resurse Umane;
 • alte atribuții permanente sau temporare stabilite în sarcina sa prin Decizii ale Directoratului și/sau Fișa de Post, conform legislației aplicabile în vigoare.

 

Profilul candidatului:

 

 • studii superioare de profil;
 • atestat Inspector Resurse Umane;
 • cunoștințe operare PC;
 • cunoștințe de Limba Engleză-nivel mediu.

 

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 03.10.2019, ora 17:00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA

Data și ora desfășurării probei: 15.10.2019, începând cu ora 14:30 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

 

Bibliografia

 

Legea 53/2003-Codul Muncii actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corportivă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare.

 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Formular concurs                                                                  Descarcă

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ERATĂ ANUNȚ RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

ERATĂ ANUNȚ RECRUTARE ȘEF SERVICIU...

Prin prezenta se modifică anunțul de recrutare postat pe site-ul societății pentru desfășurarea concursului…
RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI...

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma…
RECRUTARE RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR-COMPARTIMENTULUI PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RECRUTARE RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR-COMPARTIMENTULUI PENTRU...

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma…