MENIU

Caută
Close this search box.
RECRUTARE RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR-COMPARTIMENTULUI PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Navigare rapidă

RECRUTARE RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR-COMPARTIMENTULUI PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

 

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului vacant de Responsabil Protecția Datelor cu caracter personal, în cadrul Compartimentului pentru Protecția datelor cu caracter personal, pe o perioadă determinată de timp (12 luni) și normă parțială de lucru (4h/zi).

 

RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR-COMPARTIMENTULUI PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Responsabilități, fără a se limita la:

 

 • informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;
 • monitorizarea respectării Regulamentului, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
 • furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
 • asumarea rolului de persoana de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;
 • sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in Regulamentul general privind protectia datelor;
 • să urmarească respectarea de catre SAPE SA a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD/GDPR);
 • să asigure respectarea drepturilor salariatilor SAPE SA privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in concordanță cu GDPR;
 • să asigure protecția datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora;
 • să se asigure că transferul de date cu caracter personal este desfășurat pentru un interes legitim;
 • să se asigure că informarea persoanei vizate cu privire la aceste alte scopuri și la drepturile sale, inclusiv dreptul la opoziție, sunt garantate;
 • să asigure dreptul persoanei de a avea acces la date personale în urma solicitării privind; confirmarea sau infirmarea prelucrării datelor personale ale persoanei în cauză și să ofere informații privind prelucrarea acestora;
 • să se asigure cu responsabilitate că datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • să se asigure cu responsabilitate că datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • să se asigure cu responsabilitate că datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate;
 • să se asigure cu responsabilitate că datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • să se asigure cu responsabilitate că datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal;
 • să se asigure cu responsabilitate că datele personale ale persoanei care a solicitat ștergerea acestora vor fi șterse fără întârzieri nejustificate ;
 • să se asigure că operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal;
 • să completeze Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • să se asigure că păstrează o evidență în scris inclusiv în format electronic a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului
 • să se asigure de cooperarea cu autoritatea de supraveghere.

 

Profilul candidatului:

 

 • studii superioare;
 • cursurile de specialitate (GDPR) reprezinta un avantaj;
 • minim 1 an experiență în muncă;
 • cunoștințe de Limba Engleză-nivel mediu;
 • cunoştinţe operare calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet)-nivel mediu.

 

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 03.10.2019, ora 17:00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA

Data și ora desfășurării probei: 15.10.2019, începând cu ora 11:30 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

 

Bibliografia

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corportivă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea 190/2018 privind Prelucrarea datelor cu caracter personal, Regulament UE 2016/679 din 27.04.2016 al Parlamentului European si al Consiliului.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

 

Formular concurs                                                                  Descarcă

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ERATĂ ANUNȚ RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

ERATĂ ANUNȚ RECRUTARE ȘEF SERVICIU...

Prin prezenta se modifică anunțul de recrutare postat pe site-ul societății pentru desfășurarea concursului…
ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL...

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma…
RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE-SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE

RECRUTARE ȘEF SERVICIU INVESTIȚII ȘI...

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma…