MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

 ANUNȚ  – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

 

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului de Specialist Resurse Umane în cadrul Biroului Resurse Umane, pentru o perioadă nedeterminată, normă parțială de lucru (4h/zi), cu periodă de probă 90 de zile calendaristice.

 

SPECIALIST RESURSE UMANE-BIROUL RESURSE UMANE

 

Responsabilități, dar fără a se limita la:

 

 • asigură evidenţa personalului societății în concordanţă cu prevederile legale în materie şi cu reglementările interne;
 • asigură si coordoneaza activitatea privind recrutarea personalului în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vancate din cadrul societăți și coordonează întreg procesul de recrutare, precum si aplicarea procedurii privind promovarea;
 • asigură elaborarea și gestionarea documentației aferente încheierii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă;
 • asigură întocmirea și administrarea dosarelor de personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a reglementărilor interne, inclusiv intocmirea Registrului de evidenta a dosarelor de personal;
 • asigură completarea şi transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților (REVISAL) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • întocmește statele de funcții si personal lunar;
 • coordonează procesul de elaborare şi revizuire a fişelor de post și procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 • întocmește dosarele de pensionare pentru salariații din cadrul societății;
 • înregistrează și arhivează fișele de post;
 • elaborează deciziile aferente derulării raporturilor de muncă cu salariații și gestionarea acestora;
 • urmărește acordarea drepturilor personalului, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și ale legislației în vigoare;
 • calculează vechimea în muncă și/sau vechimea în societate a salariaților, a sporurilor aferente acestora, precum și a zilelor de concediu de odihnă de care beneficiază salariații;
 • comunică ALOFM date privind posturile vacante;
 • elaborează adeverințele pentru medicul de familie, adeverințe de vechime în muncă, note de lichidare etc. la solicitarea salariaților societății sau când situația impune în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • vizează și centralizează cererile de concediu de odihnă, cererile pentru zilele libere plătite, concediu de studii, concedii fără plată etc;
 • întocmește actele adiționale la contractele individuale de muncă privitoare la obiectul și valoarea cursurilor la care participă salariații, înainte de începerea cursului;
 • îndeplinește orice alte sarcini rezultate din Decizii ale Directoratului sau Hotărârii ale Consiliului de Supraveghere în domeniul de activitate;
 • realizează informări și analize către Directorat si catre Consiliul de Supraveghere, și, după caz, solicită avizarea, aprobarea unor materiale/note necesare desfășurării activității societății;
 • avizează prin semnare documentele întocmite de Biroul Resurse Umane;
 • alte atribuții permanente sau temporare stabilite în sarcina sa prin Decizii ale Directoratului și/sau Fișa de Post, conform legislației aplicabile în vigoare.

 

Profilul candidatului:

 

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • atestat Inspector Resurse Umane;
 • cunoștințe operare PC;
 • cunoștințe de Limba Engleză-nivel mediu.

 

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21.10.2019, ora 17.00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, Sector 1, București

 

Data și ora desfășurării probei: 01.11.2019, începând cu ora 12.00, (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

 

Bibliografia

 

Legea 53/2003-Codul Muncii actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corportivă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

 

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…