MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE ECONOMIST PRINCIPAL-CONTROL MANAGERIAL INTERN

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE ECONOMIST PRINCIPAL-CONTROL MANAGERIAL INTERN

ANUNȚ  – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

 

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare, prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului de Economist Principal în cadrul entității organizatorice Control Managerial Intern, pe o perioadă nedeterminată de timp, normă întreagă de lucru (8h/zi), perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.

 

 

ECONOMIST PRINCIPAL-CONTROL MANAGERIAL INTERN

 

 

Responsabilități, dar fără a se limita la:

 

 • Asigură Secretariatul Comisiei de monitorizare a implementării standardelor de Control Managerial Intern (CMI) la nivelul SAPE SA, în conformitate cu Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, exercitând atribuţiile aprobate de preşedintele Comisiei de monitorizare;
 • Convoacă membrii comisiei la solicitarea Președintelui Comisiei;
 • Organizează desfășurarea ședințelor de lucru ale Comisiei, din dispoziția Președintelui Comisiei.
 • Redactează procesele verbale ale ședințelor comisiei, precum și hotărârile luate de aceasta.
 • Întocmește rapoartele comisiei și rezoluțiile propuse spre aprobare;
 • Coordonează elaborarea procedurilor specifice fiecărei e.o și ține evidența acestora la nivelul SAPE SA;
 • Raportează situațiile semestriale/anuale către Ministerul Energiei/ Secretariatul General al Guvernului sau alte părți interesate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Propune, pe baza Registrului de riscuri de la nivelul SAPE SA, profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducătorul SAPE SA;
 • Elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative, ce va fi analizat de Comisie și aprobat de Directoratul SAPE SA;
 • Elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor e.o de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor o informare către conducătorul SAPE SA, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul SAPE SA;
 • Elaborează Planul de Integritate anual și Raportarea privind implementarea SNA la nivelul SAPE SA și le supune aprobării Directoratului SAPE SA;
 • Elaborează Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al strategie naționale anticorupție 2016-2020 și o supune aprobării Directoratului SAPE SA;
 • Împreună cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, îndeplinește următoarele acțiuni:
  1. coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul SAPE SA.
  2. elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entități.
  3. întocmește situații centralizatoare anuale, conform modelului prevăzut în Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se transmit către Ministerul Energiei pâna la 20 februarie a anului următor pentru anul precedent, în conformitate cu OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial.
  4. evaluează stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul tuturor e.o ale SAPE SA.
  5. analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor SAPE SA, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea SAPE SA.
  6. laborează către conducerea SAPE SA informarea privind analiza a riscurilor identificate și gestionate la nivelul e.o, și monitorizarea obiectivelor și activităților prin intermediul indicatorilor de performanță la nivelul SAPE SA
  7. Asigură interfața cu organele abilitate în evaluarea gradului de implementare a Strategiei Nationale Anticorupție la nivelul SAPE S.A., conform Deciziei Directoratului SAPE SA.

 

Profilul candidatului:

 

 • studii superioare în domeniul economic;
 • minim 5 ani experiență în munca;
 • cursurile de specialitate reprezinta un avantaj;
 • cunoștințe de Limba Engleză-nivel mediu;
 • cunoştinţe operare calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) – nivel mediu.

 

Informații generale

 

Pentru a candida pentru acest post, în cazul în care îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21.10.2019, ora 17.00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, Sector 1, București

 

Data și ora desfășurării probei: 01.11.2019 începând cu ora 13.00, (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

 

Bibliografia

 

Legea 227/2015-Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legea 207/2015-Codul de Procedură Fiscală, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare, Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…