MENIU

Caută
Close this search box.
Recrutare ȘEF SERVICIU JURIDIC ȘI CONTENCIOS

Navigare rapidă

Recrutare ȘEF SERVICIU JURIDIC ȘI CONTENCIOS

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

 

Pentru asigurarea numărului optim de consilieri juridici, s-a identificat necesitatea întregirii resurselor umane ale Direcției Juridice și Resurse Umane – Serviciul Juridic și Contencios, motiv pentru care se demarează selecția pentru ocuparea unui post de șef serviciu în cadrul entității menționate, pe perioadă nedeterminată.

 

 

ȘEF SERVICIU JURIDIC ȘI CONTENCIOS

 

Atribuții

– asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale S.A.P.E. SA în conformitate cu Constituţia şi legile ţării;

– asigură asistența și reprezentarea juridică a societății;

– supervizează activitatea de asistența și reprezentare juridică a societății;

– la solicitarea conducerii societății și a structurilor organizatorice interesate, asigură consultanţă juridică, redactează și avizează acte cu caracter juridic emise de societate, precum: contracte, acte adiționale, note de informare, decizii/hotărâri/note interne, proiecte de contracte propuse spre încheiere de eventualii parteneri contractuali, informări privind domeniul propriu de activitate care urmează să fie supuse aprobării Directoratului, Consiliului de supraveghere sau Adunării generale a acționarilor;

– participă la negocierea contractelor ce urmează a fi încheiate de societate, pe bază de mandat oferit de organele de conducere și administrare ale societății;

– coordonează activitatea persoanelor subordonate din cadrul Serviciului Juridic și Contencios in privinta indeplinirii sarcinilor de serviciu;

– stabilește sarcini specifice pentru personalul ierarhic subordonat;

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare în domeniul juridic;
 • Minim 10 ani experiență în asistența și reprezentarea societăților în fața instanțelor judecătorești;
 • Cunoștințe temeinice de drept (drept civil, procedura civilă, drept societar, financiar-fiscal);
 • Cunoștințe de Limba Engleză;
 • Cunoştinţe operare calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) – nivel avansat;
 • Experiență într-o poziție similară de conducere constituie un avantaj;
 • Cunoașterea regulilor de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț de la Paris (sau orice altă instituție internațională similară), constituie un avantaj;
 • Cunoașterea legislației în domeniul energiei, constituie un avantaj;
 • Bune abilități de organizare-planificare, comunicare, atenție la detalii și lucru în echipă.

 

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 17.04.2019, ora 17.00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul Societății, bd. Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, sector 2

Data și ora desfășurării probei: 06.05.2019, începând cu ora 14.00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

 

Bibliografia

Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Normele de aplicare, Codul Civil actualizat,Codul de procedura civila actualizat, Legea 53/2003-Codul Muncii actualizat cu modificările și completările ulterioare, Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Codul de Procedură Fiscală, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corportivă a intreprinderilor publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern și Normele de aplicare.

 

Formular concurs                                                                  Descarcă

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…