MENIU

Caută
Close this search box.
Recrutare CONSILIER JURIDIC

Navigare rapidă

Recrutare CONSILIER JURIDIC

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Pentru asigurarea numărului optim de Consilieri Juridici s-a identificat necesitatea întregirii resurselor umane ale Direcției Juridice și Resurse Umane – Serviciul Juridic și Contencios, motiv pentru care se demarează selecția pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic, în cadrul entității menționate, pe perioadă nedeterminată.

 

 

CONSILIER JURIDIC

 

Responsabilități:

 

 • Avizează și contrasemnează acte cu caracter juridic care urmează să fie supuse acordului superiorilor ierarhici și organelor de conducere ale societății, precum: acte de procedură (definite conform codurilor de procedură), contracte, acte adiționale, acorduri, memorandumuri, convenții, documente cu caracter juridic necesare în procedurile de achiziție, note de informare, decizii/hotărâri/note interne (decizii de angajare, decizii de personal, de stabilire a răspunderilor disciplinare ale personalului din cadrul societății), proiecte de contracte propuse spre încheiere de eventualii parteneri contractuali, informări privind domeniul propriu de activitate;
 • Asigură consultații și formulează cereri cu caracter juridic în domeniile dreptului național, conform legislației din România și a altor dispoziții obligatorii pe teritoriul României, interpretate și aplicate de instanțele de drept comun din România, incidente în activitatea societății;
 • Elaborează punctele de vedere juridice solicitate, potrivit prevederilor legale și a crezului său profesional, în vederea întocmirii documentațiilor din cadrul societății;
 • Asistă și asigură asistență juridică organelor de conducere ale societății la negocierea clauzelor contractuale;
 • Redactează clauzele impuse de legislație în proiectele de contracte;
 • Întocmește acte privind domeniul propriu de activitate care urmează să fie supuse acordului angajatorului, exprimat prin organele sale de conducere;
 • Păstrează secretul profesional privitor la cauzele ce i-au fost încredințate, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 • Elaborează și transmite către superiorii ierarhici, la solicitarea acestora, rapoarte operative cu privire la sarcinile primite și executate sau aflate în curs de execuție.

 

Profilul candidatului:

 

 • studii superioare în domeniul juridic;
 • experiență în domeniu de minim 2 ani;
 • cunoștințe de Limba Engleză;
 • experiență în avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic, preponderent a contractelor de achiziții/investiții
 • cunoștințe de operare PC (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet);
 • bune abilități de organizare – planificare, comunicare, atenție la detalii și lucru în echipă.

 

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 17.04.2019, ora 17.00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae (CV);
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul Societății, bd. Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, sector 2

Data și ora desfășurării probei: 06.05.2019, începând cu ora 15.00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

Formular concurs                                                                  Descarcă

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…