MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNT RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE

Navigare rapidă

ANUNT RECRUTARE SPECIALIST RESURSE UMANE

ANUNȚ – RECRUTARE

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

În cadrul societății SAPE S.A. conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 180 / 31.07.2020, precum și a statului de funcții nr 3331 / 12.10.2020 avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de specialist resurse umane – cod COR 242314 în cadrul Biroului Resurse Umane este vacant și  am demarat selecția pentru ocupare, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8  ore /zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

SPECIALIST RESURSE UMANE

Atribuții de bază:

 1. Asigură evidenţa personalului societății în concordanţă cu prevederile legale în materie şi cu reglementările interne;
 2. Asigură si coordonează activitatea privind recrutarea a personalului în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul societății și coordonează întreg procesul de recrutare, precum si aplicarea procedurii privind promovarea;
 3. Asigură elaborarea și gestionarea documentației aferente încheierii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă;
 4. Asigură întocmirea și administrarea dosarelor de personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a reglementărilor interne, inclusiv întocmirea Registrului de evidență a dosarelor de personal;
 5. Asigură completarea şi transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților (REVISAL) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. Întocmește statele de funcții si personal lunar;
 7. Coordonează procesul de elaborare şi revizuire a fişelor de post și procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 8. Întocmește dosarele de pensionare pentru salariații din cadrul societății;
 9. Înregistrează și arhivează fișele de post;
 10. Elaborează deciziile aferente derulării raporturilor de muncă cu salariații și gestionarea acestora;
 11. Urmărește acordarea drepturilor personalului, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și ale legislației în vigoare;
 12. Calculează vechimea în muncă și/sau vechimea în societate a salariaților, a sporurilor aferente acestora, precum și a zilelor de concediu de odihnă de care beneficiază salariații;
 13. Comunică ALOFM date privind posturile vacante;
 14. Elaborează adeverințele pentru medicul de familie, adeverințe de vechime în muncă, note de lichidare etc. la solicitarea salariaților societății sau când situația impune în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 15. Vizează și centralizează cererile de concediu de odihnă, cererile pentru zilele libere plătite, concediu de studii, concedii fără plată etc;
 16. Asigură îndeplinirea atribuțiilor angajaților privind semnarea condicii de prezență și realizează pe baza acesteia pontajul bilunar pentru toți salariații ;

 

Atribuții specifice postului :

 • Urmărește aplicarea procedurilor de instruire specifică în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Coordonează procesul de cercetare disciplinară și asigură secretariatul comisiei de disciplină din cadrul societății;
 • Elaborează procedurile interne în domeniul său de activitate în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice;
 • Participă la acțiunile de analiză și cercetare a accidentelor de muncă;
 • Întocmește Planul de formare profesională pentru fiecare an, acesta fiind realizat în ultimul trimestru al anului pentru anul următor;
 • Întocmește actele adiționale la contractele individuale de muncă privitoare la obiectul și valoarea cursurilor la care participă salariații, înainte de începerea cursului;
 • Întocmește Planul de concedii odihnă pentru fiecare an, acesta fiind realizat în ultimul trimestru al anului pentru anul următor și ține evidența concediilor pentru toți salariații societății;
 • Ține evidența tuturor concediilor medicale ale salariaților societății împreună cu Serviciul Contabilitate și Buget;
 • Monitorizează derularea contractelor cu prestatorii de servicii în domeniul Sănătății, Securității în Muncă, Prevenirea și Stingerea Incendiilor, medicina muncii, tichete de masă sau a oricăror alte contracte în materie de resurse umane;
 • Implementează prevederile legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese și exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 și răspunde pentru desfășurarea în bune condiții a activității de implementare a dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 176/2010.
 • Îndeplinește orice alte sarcini rezultate din Decizii ale Directoratului sau Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere în domeniul de activitate;
 • Realizează informări și analize către Directorat si către Consiliul de supraveghere, și, după caz, solicită avizarea, aprobarea unor materiale/note necesare desfășurării activității societății;
 • Îndeplinește toate atribuțiile legale aplicabile.
 • Elaborează și transmite către Directoratul SAPE rapoarte trimestriale cu privire la activitatea depusă, în termen de 15 zile de la data încheierii trimestrului.
 • Avizează prin semnare documentele întocmite de Biroul Resurse Umane.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul economic / juridic
 • Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate, atenție la detalii;
 • Abilități de lucru în echipă și comunicare;
 • Cunoșterea limbii engleze la un nivel avansat;
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);
 • Experiență în domeniu constituie un avanta:
 • Atestat de Inspector Resurse Umane.

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22.10.2020, ora 16:00, următoarele documente specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (Declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează– în original;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate – în original;
 • aviz psihologic – în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  vineri, 23.10.2020, până la ora 12.00, candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

 

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 26.10.2020, începând cu ora 10.00

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…