MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNT RECRUTARE SPECIALIST INVESTITII FONDURI EUROPENE

Navigare rapidă

ANUNT RECRUTARE SPECIALIST INVESTITII FONDURI EUROPENE

ANUNȚ – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității Societății, respectiv implicarea în investiții viabile și profitabile, în domeniul energetic din România în concordanță atât cu angajamentele asumate de Guvernul României prin programele de guvernare, cât și cu strategia energetică națională și cea europeană, s-a identificat necesitatea alocării unor resurse umane cu experiență în strategie financiară și de investiții, pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului de Investiții și Proiecte, am demarat selecția pentru ocuparea unui ( 1 ) post de expert eficientizare investiții ca specialist în atragere fonduri europene și derulare proiecte finanțate din Fonduri Europene, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă parțială de lucru, 4h/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII CA SPECIALIST ÎN ATRAGERE FONDURI EUROPENE ȘI DERULARE PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

Responsabilități:

 • Identificare finanțări, consultanță pentru elaborarea de proiecte, asistență tehnică în implementarea proiectelor,
 • Urmărirea implementării cu succes a activităților proiectului și atingerii rezultatelor planificate în proiect,
 • Realizare documentații pentru achiziții (publice),
 • Vizarea respectării termenelor de depunere și a formatului rapoartelor tehnico-financiare, a rapoartelor de progres și însoțirea acestora de documentele justificative solicitate prin Instrucțiuni/alte documente;
 • Evaluearea implementării proiectului;
 • Verificarea depunerii în termen a clarificărilor în cazul în care acestea sunt solicitate de AM sau OI responsabil;
 • Elaborarea cererilor de rambursare pe baza căreia se determină gradul de risc al proiectului;
 • Supervizerea raportărilor către autorități;
 • Supervizarea întocmirii și depunerii cererilor de rambursare;
 • Susținerea și actualizarea programelor de monitorizare și a bazelor de date
 • Organizarea evidenței clare a tuturor documentelor realizate în cadrul proiectului
 • Expertiză în cadrul comisiilor de evaluare constituite pentru realizarea achizițiilor
 • Asigurarea controlului respectării prevederilor din Contractul de Finanțare
 • Recrutrarea, selectarea si angajarea membrilor echipei de implementare-dacă este cazul
 • Pregătirea rapoartelor trimestriale ale proiectului, pentru finanțator, cât și alte rapoarte necesare;
 • Întocmirea rapoartelor de progres solicitate de finanțator;
 • Întocmirea, împreună cu ceilalți membri ai echipei de implementare, a documentațiilor pentru: proceduri de achiziție, notificări, acte adiționale, alte documente solicitate de finanțator,

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul juridic/ economic / tehnic;
 • Experiență de minim 10 ani și cunoștințe și experiență relevantă în domeniul strategic;
 • Cunoștințe de strategie investițională;
 • Experiență în project management, elaborare cereri de finanțare, asistență tehnică în implementarea proiectelor, realizare documentație pentru achiziții publice:
 • Cursuri sau funcții în specializare, dovedite cu documente după caz;
 • Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, lucru cu bugete, fișe analitice, programe, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate;
 • Cunoșterea limbii engleze la un nivel avansat;
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22.10.2020, ora 16:00, următoarele documente specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (Declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează– în original;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate – în original;
 • aviz psihologic – în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  vineri, 23.10.2020, până la ora 12.00, candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 26.10.2020, începând cu ora 10.00

 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…