MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNT RECRUTARE SPECIALIST CONSULTANȚĂ – STRATEGIE

Navigare rapidă

ANUNT RECRUTARE SPECIALIST CONSULTANȚĂ – STRATEGIE

ANUNȚ – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității Societății, respectiv implicarea în investiții viabile și profitabile, în domeniul energetic din România în concordanță atât cu angajamentele asumate de Guvernul României prin programele de guvernare, cât și cu strategia energetică națională și cea europeană, s-a identificat necesitatea alocării unor resurse umane cu experiență în strategie financiară și de investiții, pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului de Investiții și Proiecte, am demarat selecția pentru ocuparea unui ( 1 ) post de specialist în consultanță- strategie, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8h/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII CA SPECIALIST ÎN CONSULTANȚĂ- STRATEGIE

Responsabilități:

 • Stabilirea și gestionarea unui portofoliu al societății prin stabilirea și implementarea strategiilor de marcă, optimizarea portofoliului, inițierea și gestionarea dezvoltării de noi produse, îmbunătățirea calității
 • Politici comerciale, structura de stabilire a prețurilor și programe speciale pentru a maximiza veniturile și profitabilitatea,
 • Monitorizarea continuă a piețelor relevante direct și prin intermediul agențiilor de cercetare specializate,
 • Politici de preț și comerciale,
 • Dezvoltarea de strategii și programe comerciale personalizate bazate pe cercetări și perspective locale/naționale,
 • Gestionarea comunicării externe,
 • Studii de piață și concurență (cote de piață, poziționare a prețurilor, oferte speciale)

– răspunde de derularea activităților necesare pentru realizarea politicii, strategiei și            obiectivelor economico-financiare ale Societății în domeniul propriu de activitate;

– participă la elaborarea rapoartelor de sinteză privind evoluția costurilor pe categorii reprezentative pentru Societate;

– participă la elaborarea analizelor, rapoartelor etc., privind performanțele economico-financiare ale Societății;

– analizează cadrul legal incident, național și European, pentru domeniul propriu de activitate;

– răspunde de asigurarea echilibrului financiar la nivelul Societății prin previzionarea și gestionarea eficientă a disponibilităților bănești în scopul realizării unui flux de numerar pozitiv;

– participă și răspunde de planificarea strategică a Societății în funcție de analiza profundă a situației existente realizată printr-un set de indicatori (resurse necesare, factori interesați, obținute prin instrumente de analiză) și eventual, prin studii de piață specifice;

– răspunde de identificarea nevoilor de consultanță şi/ sau suport extern pentru realizarea şi/ sau actualizarea strategiei corporative și investiționale, inclusiv proiecţiile financiare, întocmind termenii de referință pentru acestea;

– întocmește documentația aferentă procedurilor de achiziții pentru domeniul propriu de activitate.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul juridic/ economic / tehnic;
 • Experiență de minim 10 ani și cunoștințe și experiență relevantă în domeniul strategic;
 • Cunoștințe de strategie investițională;
 • Experiență în project management;
 • Cursuri sau funcții în specializare, dovedite cu documente după caz;
 • Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, lucru cu bugete, fișe analitice, programe, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate;
 • Cunoșterea limbii engleze la un nivel avansat;
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22.10.2020, ora 16:00, următoarele documente specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (Declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează– în original;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate – în original;
 • aviz psihologic – în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  vineri, 23.10.2020, până la ora 12.00, candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 26.10.2020, începând cu ora 10.00

 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

ANEXA 1

Erata

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…