MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – Sef serviciu contabilitate

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – Sef serviciu contabilitate

 ANUNȚ – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei

În cadrul societății SAPE S.A., conform organigramei aprobate, precum și a statului de funcții, avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de șef serviciu (cod COR 121901) vacant, în cadrul Serviciului de Contabilitate și Buget.

Am demarat selecția pentru ocuparea acestui post, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8 ore /zi, perioadă de probă de 120 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

Șef Serviciu Contabilitate și Buget

Responsabilități

 1. Generale:
 2. își însușește și respectă prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 3. responsabilitatea pentru echipamente;
 4. răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
 5. anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
 6. responsabilitatea pentru informații / documente;
 7. avizează/semnează menționarea numelui și prenumelui în clar și prin semnare olografa și/sau electronică documentele, conform competențelor;
 8. răspunde de elaborarea/actualizarea instrucțiunilor, documentațiilor, metodologiilor și procedurilor operaționale specifice domeniului propriu de activitate, avizează și urmărește aprobarea acestora, asigură difuzarea lor către toate entitățile / subentitățile organizatorice cu activitate incidentă domeniilor reglementate prin acestea;
 9. studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniu (legislație, practica judiciara, literatura juridică etc.);
 10. protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 11. respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
 12. se asigură de faptul că informația pe care o vehiculează ca urmare a exercițiului funcțiunilor sale este adevărată, completă, exactă și actualizată;
 13. răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.
 1. Specifice postului din cadrul SAPE S.A.:

– organizează, conduce, coordonează şi controlează corespunzător activitatea de contabilitate astfel încât să realizeze obiectul şi atribuţiile acestuia, stabilite prin ROF ori prin alte acte administrative, astfel:

–   asigură  contabilitatea veniturilor  şi cheltuielilor la nivelul societăţii;

–   asigură contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale, a imobilizărilor în curs, precum  şi  a materialelor consumabile şi a obiectelor de inventar;

–    asigură contabilitatea aferentă raporturilor contractuale cu clienţii şi furnizorii societăţii;

–    analizează şi validează balanţa de verificare analitică şi sintetică a societăţii;

–    realizează analize economice pe bază de bilanţ;

–    asigură difuzarea şi prelucrarea legislaţiei cu personalul subordonat;

–    elaboreaza politicile contabile

–  întocmește Nota de fundamentare pentru repartizarea profitului anual, supusă avizării CS și aprobării AGA;

–  constituie provizioane în conformitate cu legislația în vigoare și întocmește Nota de informare pentru CS;

–  determină drepturile salariale ale angajaților cu Contracte individuale de muncă, indemnizațiile membrilor CS și ale membrilor Directoratului, drepturile nete aferente contractului de mandat și a conexelor aferente acestor drepturi;

– ȋntocmeşte și depune declarațiile prevăzute de lege, aferente drepturilor de natură salarială și asimilate acestora:

112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

–  realizează evidența contabila sintetica și analitica a următoarelor conturi: 1518; 421; 423; 425; 4281; 4282; 4311; 4312; 4313; 4314; 4371; 4372; 444; 447.07; 5328.03; 621.01; 621.02; 621.03; 624; 625; 635.07; 641; 642; 645;6457; 6458.02; 6814;

 • urmăreşte reconcilierea și închiderea conturilor;
 • întocmește și depune următoarele declarații:

300   – Decont de taxă pe valoarea adăugată;

390  Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare;

392  Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate;

394 – Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național;

 • participă la inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 • elaborează propuneri pentru instruirea personalului din cadrul Serviciului Contabilitate şi Buget, în vederea perfecționării profesionale permanente a acestuia;
 • îndeplinește alte sarcini primite de la Directorul Direcției Economice/Directoratul societății, sau rezultate din Hotărârile CS/AGA ale societății;

– aplică toate instrucțiunile și procedurile cu caracter metodologic difuzate de alte servicii şi compartimente.

–  calculează  impozitul pe profit (ct. 441), ȋntocmeşte declaraţiile 100, 101 şi Registrul de Evidenţă    Fiscală, asigurându-se de completarea corectă a acestora;

–   gestionează resursele financiare, umane, materiale şi informaţionale în domeniul propriu de activitate;

–  avizează instrucţiunile şi procedurile cu caracter metodologic în domeniul propriu de activitate şi verifică modul de respectare a acestora;

–   evaluează din punct de vedere profesional personalul din subordine, propune calificative, sancţiuni;

–   asigură explicaţiile şi îndrumarea de specialitate pentru fiecare subordonat, la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă;

 • elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli anual, aferent societății, în baza propunerilor transmise de către entitățile organizatorice din cadrul societății  și înaintarea lui spre aprobare;
 • repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe trimestre;
 • urmărirea, verificarea, controlul execuției BVC la nivelul societății;
 • urmărirea execuției BVC și raportarea asupra încadrării în indicatorii aprobați.

Profilul candidatului:

 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic;
 • experiență minim 5 ani într-o poziție similară;
 • gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple;
 • cunoștințe temeinice în legislația de specialitate;
 • atenție la detalii;
 • abilități de lucru în echipă și comunicare;

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți următoarele documente până la data de 13.04.2022 ora 12.00 specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează– în original;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate – în original;
 • aviz psihologic – în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  13.04.2022 , până la ora 16.00 Candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 15.04.2022 începând cu ora 10.30

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

După perioada de depunere a CV-urilor se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia, în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…