MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE MEMBRU CA TITAN POWER S.A.

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE MEMBRU CA TITAN POWER S.A.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, societatea TITAN POWER S.A a selectat expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS pentru a-i oferi asistență în procesul de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii, conform prevederilor legale.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • Toti membrii trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
 • Toti membrii trebuie sa aiba o experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza de minim 5 ani pe un post care a necesitat studii superioare.
 • Cel putin doi membri trebuie sa aiba studii universitare economice sau juridice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent si experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic;
 • Cel putin un membru trebuie sa aiba studii universitare economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent si experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar;
 • Toti membrii trebuie sa aiba o experienta relevanta de conducere / administrare in domeniul public sau privat.
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile Art. 28 alin.(4) al Legii 111/2016, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 si in concordanta cu Scrisoarea de aşteptări.

         

Candidatul care aplica pentru un post de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii TITAN POWER S.A trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. In cadrul unei societăți pe acțiuni Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are competente de bază stabilite de lege si de Actul Constitutiv al companiei,

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii Consiliului sunt urmatoarele:

 1. Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent
 2. Experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza de minim 5 ani pe un post care a necesitat studii superioare.
 3. Experienta relevanta de conducere / administrare in domeniul public sau privat.
 4. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 5. Capacitatea deplina de exercitiu;
 6. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;
 7. Nu au cazier judiciar;
 8. Nu au cazier fiscal;
 9. Sa nu se afle in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil/a cu exercitarea functiei de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii TITAN POWER S.A
 10. să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, sa nu ii fi fost revocat mandatul de administrator sau director sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului conform formular nr.5
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

 

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a TITAN POWER  SA ( www.titanpower.ro ), pe pagina www.sape-energie.ro   si pe pagina expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS (www.foxmanagement.ro)

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 03.05.2022, ora 12.00 pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona ” Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al TITAN POWER S.A” , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului, la registratura societatii TITAN POWER S.A. si in format electronic pe adresa aconsiliu@gmail.com. In subiectul mesajului va fi mentionat  “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al TITAN POWER S.A” , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

Candidaturile depuse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicata personal printr-o comunicare scrisa.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0799.35.85.82

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…