MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

ANUNȚ – RECRUTARE

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

În cadrul societății SAPE S.A., conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 265 / 09.12.2020, precum și a statului de funcții nr. 2864/12.10.2021, avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de funcționar administrativ (cod COR 411001) vacant, în cadrul Biroului Administrativ.

Am demarat selecția pentru ocuparea acestui post, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8 ore /zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

Responsabilități

 1. Generale:
 2. își însușește și respectă prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 3. responsabilitatea pentru echipamente;
 4. răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
 5. anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
 6. responsabilitatea pentru informații / documente;
 7. avizează/semnează prin menționarea numelui și prenumelui în clar și prin semnare olografa, conform competențelor;
 8. răspunde de elaborarea/actualizarea instrucțiunilor, documentațiilor, metodologiilor și procedurilor operaționale specifice domeniului propriu de activitate, avizează și urmărește aprobarea acestora, asigură difuzarea lor către toate entitățile / subentitățile organizatorice cu activitate incidentă domeniilor reglementate prin acestea;
 9. protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 10. respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
 11. se asigură de faptul că informația pe care o vehiculează ca urmare a exercițiului funcțiunilor sale este adevărată, completă, exactă și actualizată;
 12. răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

 

 1. Specifice postului din cadrul SAPE S.A.:
 • asigură administrarea bunurilor din gestiune și evidența stocurilor;
 • verifică buna funcționare a instalațiilor și utilităților spațiului în care SAPE S.A. își desfășoară activitatea;
 • centralizează și întocmește necesarul de produse pentru desfășurarea activității curente, pe baza solicitărilor transmise de către entitățile organizatorice din cadrul societății;
 • întocmește referate de fundamentare pentru achiziționarea necesarului de produse primit din partea entitățile organizatorice din cadrul societății ;
 • elaborează specificațiile tehnice și caietele de sarcini pentru achizițiile demarate de societate, aferente activității administrative;
 • întocmește referatele privind necesitatea încheierii unor acte adiționale, acolo unde se impune;
 • verifică și vizează rapoartele/procesele verbale/documentele ce însoțesc facturile aferente activității administrative;
 • asigură suportul administrativ pentru entitățile organizatorice din cadrul societății, constând în organizarea de lucrări de amenajare, aprovizionare, asistență administrativă a angajaților;
 • avizează prin semnare documentele aferente activității administrative din cadrul societății;
 • asigură comunicarea cu alte entități, constând în curierat, relația cu furnizorii și alte instituții;
 • verifică și asigură întreținerea și organizarea parcului auto;
 • verifică întocmirea adecvată a foilor de parcurs și confirmarea acestora de către superiorii direcți, respectiv predarea acestora la Serviciul Contabilitate si Buget;
 • verifică consumul de carburant raportat la numărul de Km parcurși cu autovehiculele societății;
 • stabilește și confirmă distanțele parcurse (nr. km) de salariații societății cu auto personal în interes de serviciu, în baza ordinului de deplasare, specificând norma de consum prevăzută în contractul colectiv de muncă în vigoare;
 • verifică păstrarea actelor autovehiculelor în condiții corespunzătoare;
 • verifică întocmirea proceselor verbale de constatare a stării autovehiculelor, atunci când este cazul;
 • verifică întreținerea autovehiculului prin efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei și filtre, gresarea elementelor ce necesită această operațiune;
 • verifică evidența valabilității tuturor documentelor care privesc asigurările încheiate pentru vehicul și verificărilor efectuate ale vehiculului;
 • verifică și avizează documentele întocmite de către șoferul din cadrul SAPE A.;
 • alte atribuții permanente sau temporare stabilite în sarcina sa prin Decizii ale Directoratului și/sau Fișa postului, conform legislației aplicabile în vigoare;
 • asigură gestiunea fizică a stocului de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe;
 • participa împreuna cu Comisia de recepție la recepția bunurilor sosite;
 • primește bunurile în gestiunea pe care o deține în baza NIR-urilor;
 • înregistrează, prelucrează și păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor;
 • operează în stoc mișcările de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe;
 • păstrează documentele justificative legate de stocuri;
 • efectuează lunar punctajul între evidențele operative de gestiune și evidența contabilă;
 • raportează superiorului ierarhic orice neconcordanță între stocul fizic și cel scriptic;
 • oferă informații despre stocurile existente în gestiunea societății;
 • respectă legislația de gestiune a stocurilor;
 • introduce materialele, obiectele de inventar și mijloacele fixe in stoc, in baza documentelor de intrare;
 • efectuează operațiuni de intrare și ieșire din stoc a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe;
 • efectuează recepția fizică a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe la intrarea în gestiunea societății;
 • raportează superiorului ierarhic diferențele între stocurile fizice si cele scriptice apărute la recepția mărfii la intrarea în magazia societății;
 • verifică documentele la introducerea NIR-ului și semnalează eventualele neconcordanțe;
 • eliberează bunuri din gestiune numai pe baza documentelor specifice (bonuri de consum/ transfer si/sau dare in folosință, procese verbale de predare-primire, );
 • predă documentele de însoțire a materialelor, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe la Serviciul Contabilitate și Buget, precum și câte un exemplar din documentele justificative legate de stocuri (facturi, avize ,bonuri de consum/ transfer și/sau dare în folosință, procese verbale de predare-primire, etc), în maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii;
 • raportează lunar șefului ierarhic rezultatele activității de gestiune a stocului;
 • utilizează eficient spațiul de depozitare a materialelor, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe;
 • asigură mișcarea stocurilor;
 • păstrează evidența documentelor specifice activității de gestiune;
 • răspunde de acuratețea înregistrărilor în stoc și înregistrarea sistematică și cronologic a datelor privind stocurile;

 

Profilul candidatului:

 • studii medii;
 • experiență minim 1 an în activitate administrativă;
 • gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate, atenție la detalii;
 • abilități de lucru în echipă și comunicare;
 • cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);
 • permis de conducere categoria B;
 • capacitate de planificare și organizare a activității.

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți următoarele documente până la data de 03.11.2021, ora 17:00, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • formularul de înscriere la concurs completat, anexă la anunțul de recrutare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate – în copie;
 • aviz psihologic – în copie;

 

*NOTĂ Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., caz în care se certifică conformitatea cu originalul, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro, urmând să fie verificată conformitatea actelor transmise electronic înainte de concurs, la prezentarea dosarului cu documentele originale.

Selecția candidaților :  04.11.2021, până la ora 14:30. Candidații selectați vor fi notificați prin email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 08.11.2021, începând cu ora 10:30.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

După perioada de depunere a CV-urilor se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia, în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…