MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – Expert eficientizare investiții – inginer

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – Expert eficientizare investiții – inginer

 

ANUNȚ – RECRUTARE

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității societății, respectiv implicarea în investiții viabile și profitabile în domeniul energetic din România, în concordanță atât cu angajamentele asumate de Guvernul României prin programele de guvernare, cât și cu strategia energetică națională și cea europeană, s-a identificat necesitatea alocării unor resurse umane cu experiență în strategie financiară și de investiții.

În cadrul societății SAPE S.A., conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 154 / 15.11.2021, precum și a statului de funcții nr. 3247 / 15.11.2021, avem un  număr de 45 de posturi, din care un (1) post vacant de EXPERT EFICIENTIZARE CU ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL TEHNIC AL PROIECTELOR DE INVESTIȚII ENERGETICE (cod COR 241259) în cadrul Serviciului de Investiții și Consultanță Proiecte.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului de Investiții și Consultanță Proiecte am demarat selecția pentru ocuparea unui (1) post de specialist cu atribuții și responsabilități în domeniul tehnic al proiectelor de investiții energetice, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8h/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

EXPERT EFICIENTIZARE CU ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL TEHNIC AL PROIECTELOR DE INVESTIȚII ENERGETICE

Responsabilități:

– răspunde de derularea activităților necesare pentru realizarea politicii, strategiei și obiectivelor investiționale ale societății;

– participă la elaborarea analizelor, rapoartelor, privind implementarea proiectelor investiționale  ale societății;

– analizează cadrul legal incident, național și european, pentru domeniul propriu de activitate;

– răspunde de identificarea nevoilor de consultanță și/ sau suport extern pentru realizarea și/ sau actualizarea strategiei corporative și investiționale, întocmind termenii de referință pentru acestea;

– întocmește documentația  aferentă procedurilor de achiziții pentru domeniul propriu de activitate;

– participă, pe bază de mandat sau delegare, la  negocierea  contractelor (capitolele: Documentație tehnică, Termeni și modalități de plată, garanții);

– răspunde de analizele tehnice necesare fundamentării oportunității proiectelor investiționale:

– răspunde de planificarea, defalcarea și urmărirea fondurilor alocate proiectelor de investiții;

– participă la elaborarea planului de investiții al societății, respectiv de întocmirea, analiza și expunerea spre avizare sau modificare a acestuia.

 

Profilul candidatului:

 • studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul tehnic: energetic, electromecanic, construcții etc, cu experiență de minim 5 ani în domeniul energetic, cunoștințe și experiență relevantă în managementul investițiilor în domeniul energiei;
 • experiență în management de proiect;
 • cursuri postuniversitare sau funcții în specializare, dovedite cu documente după caz;
 • experiență în elaborarea și implementarea de proiecte în domeniul energetic;
 • experiență relevantă în consultanță și planificare, în procesul investițional;
 • gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, lucru cu bugete, fișe analitice, programe, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate;
 • cunoașterea limbii engleze;
 • cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel).

 

Informații generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 03.12.2021, ora 14:30, următoarele documente, specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • formular de înscriere la concurs – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Depunerea dosarelor se va face până vineri, 03.12.2021, ora 14:30, iar selecția candidaților se va face luni, 06.12.2021. Candidații selectați vor fi notificați prin email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 08.12.2021, începând cu ora 10.00.

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Bibliografia

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare, Legea 227/2015-Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legea 207/2015-Codul de Procedură Fiscală, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…