MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – Expert eficientizare cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – Expert eficientizare cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții

ANUNȚ – RECRUTARE

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității Societății, respectiv implicarea în investiții viabile și profitabile în domeniul energetic din România, în concordanță atât cu angajamentele asumate de Guvernul României prin programele de guvernare, cât și cu strategia energetică națională și cea europeană, s-a identificat necesitatea alocării unor resurse umane cu experiență în strategie financiară și de investiții.

În cadrul societății SAPE S.A., conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 265 / 09.12.2020, precum și a statului de funcții nr. 2864 / 12.10.2021, avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de expert eficientizare cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții (cod COR 241259) vacant, în cadrul Serviciului de Investiții și Consultanță Proiecte.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului de Investiții și Consultanță Proiecte am demarat selecția pentru ocuparea unui (1) post de specialist cu atribuții și responsabilități în domeniul strategiei financiare și de investiții, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8h/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

  

EXPERT EFICIENTIZARE CU ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL STRATEGIEI FINANCIARE ȘI DE INVESTIȚII

Responsabilități:
– răspunde de derularea activităților necesare pentru realizarea politicii, strategiei și obiectivelor economico-financiare ale Societății în domeniul propriu de activitate;

– participă la elaborarea rapoartelor de sinteză privind evoluția costurilor pe  categorii reprezentative pentru Societate;

– participă la elaborarea analizelor, rapoartelor etc., privind performanțele economico-financiare ale Societății;

– analizează cadrul legal incident, național și European, pentru domeniul propriu de activitate;

– răspunde de asigurarea echilibrului financiar la nivelul Societății prin previzionarea și gestionarea eficientă a disponibilităților bănești în scopul realizării unui flux de numerar pozitiv;

– participă și răspunde de planificarea strategică a Societății în funcție de analiza profundă a situației existente realizată printr-un set de indicatori (resurse necesare, factori interesați, obținute prin instrumente de analiză) și eventual, prin studii de piață specifice;

– răspunde de identificarea nevoilor de consultanță și/ sau suport extern pentru realizarea și/ sau actualizarea strategiei corporative și investiționale, inclusiv proiecțiile financiare, întocmind termenii de referință pentru acestea;

– întocmește documentația  aferentă procedurilor de achiziții pentru domeniul propriu de activitate;

– participă, pe bază de mandat sau delegare, la  negocierea  contractelor (capitolele: Plăți, Termeni și modalități de plată, garanții), precum și a acordurilor de împrumut pentru finanțarea unor proiecte de investiții;

– răspunde de analizele de management financiar (audit, calcule de cash-flow etc.) necesare fundamentării capacității financiare a Societății de realizare investiții și rambursare obligații financiare;

– răspunde de planificarea, defalcarea și urmărirea fondurilor externe și interne necesare lucrărilor de investiții;

– realizează analize de management financiar (audit, calcule de cash-flow etc.) necesare fundamentării capacității financiare a Societății de realizare de investiții și rambursare de obligații financiare;

– participă la monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță pe domenii strategice, anunțând diferențele față de țintele stabilite de Societății;

– răspunde de elaborarea Planului de afaceri pentru proiectele Societății, respectiv de întocmirea, analiza și expunerea spre avizare sau modificare a Planurilor de afaceri, în colaborare cu potențialii parteneri externi.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul energetic, electromecanic, cu experiență de minim 5 ani, cunoștințe și experiență relevantă în managementul investițiilor în domeniul energiei și resurselor minerale, energetice.
 • Cunoștințe de strategie investițională.
 • Experiență în management de proiect
 • Cursuri postuniversitare sau funcții în specializare, dovedite cu documente după caz
 • Experiență în elaborarea și implementarea de politici în domeniul energetic și al resurselor energetice
 • Experiență relevantă în achiziții publice, consultanță și planificare în procesul investițional
 • Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, lucru cu bugete, fișe analitice, programe, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);
 • Un important avantaj îl constituie cunoașterea și utilizarea programelor de proiectare asistată de calculator tip “CAD “

 

Informații generale

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12.11.2021, următoarele documente, specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • formular de înscriere la concurs – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Depunerea dosarelor se va face până vineri, 12.11.2021, iar selecția candidaților se va face luni, 15.11.2021. Candidații selectați vor fi notificați prin email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE S.A., Str. Grigore Alexandrescu nr.9, Et.4, Sector 1, București

Data și ora desfășurării probei: 17.11.2021, începând cu ora 10.00.

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

 

Bibliografia

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare, Legea 227/2015-Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legea 207/2015-Codul de Procedură Fiscală, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…