MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – CONSILIER JURIDIC

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – CONSILIER JURIDIC

 

ANUNȚ – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

În cadrul societății SAPE S.A., conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 265 / 09.12.2020, precum și a statului de funcții nr. 2864/12.10.2021, avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de consilier juridic (cod COR 261103) vacant, în cadrul Biroului Comercial.

Am demarat selecția pentru ocuparea acestui post, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8 ore /zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

CONSILIER JURIDIC

Responsabilități

 1. Generale:
 2. își însușește și respectă prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 3. responsabilitatea pentru echipamente;
 4. răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
 5. anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
 6. responsabilitatea pentru informații / documente;
 7. avizează/semnează menționarea numelui și prenumelui în clar și prin semnare olografa și/sau electronică documentele, conform competențelor;
 8. răspunde de elaborarea/actualizarea instrucțiunilor, documentațiilor, metodologiilor și procedurilor operaționale specifice domeniului propriu de activitate, avizează și urmărește aprobarea acestora, asigură difuzarea lor către toate entitățile / subentitățile organizatorice cu activitate incidentă domeniilor reglementate prin acestea;
 9. studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniu (legislație, practica judiciara, literatura juridică etc.);
 10. protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 11. respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
 12. se asigură de faptul că informația pe care o vehiculează ca urmare a exercițiului funcțiunilor sale este adevărată, completă, exactă și actualizată;
 13. răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

 

 1. Specifice postului din cadrul SAPE S.A.:
 2. elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale SAPE S.A., strategia de contractare, programul anual al achizițiilor și planul anual al achizițiilor sectoriale;
 1. elaborează, analizează, verifică sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentelor specifice biroului, inclusiv a contractelor de vânzare și/sau achiziții;
 2. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în procedura privind activitatea de achiziții în vigoare;
 3. aplică și finalizează procedurile de vânzare și/sau achiziții, în conformitate cu procedurile privind activitatea de vânzare și achiziții în vigoare;
 4. realizează achizițiile directe, în conformitate cu procedura privind activitatea de achiziții în vigoare;
 5. constituie și păstrează dosarul achiziției / dosarul procedurii de vânzare;
 6. participă în calitate de președinte/membru în cadrul comisiilor de evaluare pentru procedurile de achiziție organizate de SAPE S.A., conform deciziilor emise de conducerea societății;
 7. elaborează și transmite către Directoratul SAPE S.A. rapoartele trimestriale cu privire la activitatea depusă, în termen de 15 zile de la data încheierii trimestrului;
 8. alte atribuții permanente sau temporare stabilite în sarcina sa prin decizii ale Directoratului și/sau fișa de post, conform legislației aplicabile în vigoare.

 

 

Profilul candidatului:

 • studii superioare de lungă durată în domeniul juridic;
 • curs de achiziții publice;
 • experiență minim 5 ani în activitatea de achiziții;
 • experiență în utilizarea platformei de achiziții SEAP-SICAP;
 • gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate, atenție la detalii;
 • abilități de lucru în echipă și comunicare;
 • cunoașterea limbii engleze;
 • cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți următoarele documente până la data de 22.10.2021, ora 12:00, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează– în original;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate – în original;
 • aviz psihologic – în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  22.10.2021 , până la ora 14:30. Candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 29.10.2021, începând cu ora 10:30.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

După perioada de depunere a CV-urilor se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia, în vederea aplicării metodelor de selecție.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…