MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNT RECRUTARE CONSILIER JURIDIC – COMERCIAL

Navigare rapidă

ANUNT RECRUTARE CONSILIER JURIDIC – COMERCIAL

ANUNȚ – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

În cadrul societății SAPE S.A. conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 180 / 31.07.2020, precum și a statului de funcții nr 3331 / 12.10.2020 avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de consilier juridic – cod COR 261103 în cadrul Biroului Comercial este vacant și  am demarat selecția pentru ocupare, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8  ore /zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

CONSILIER JURIDIC

Responsabilități :

 1. Generale
 2. își însușește și respectă prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 3. responsabilitatea pentru echipamente:
 4. răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizarii activitatii proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
 5. anunţă personalul desemnat prin procedurile operaţionale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrităţii patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi.
 6. responsabilitatea pentru informații / documente:
 7. avizează/semnează menționarea numelui și prenumelui în clar și prin semnare olografa și/sau electronică documentele, conform competențelor;
 8. răspunde de elaborarea/actualizarea instrucțiunilor, documentațiilor, metodologiilor şi procedurilor operaționale specifice domeniului propriu de activitate, avizează şi urmărește aprobarea acestora, asigură difuzarea lor către toate entitățile / subentitățile organizatorice cu activitate incidentă domeniilor reglementate prin acestea;
 9. studiază literatură de specialitate în folosul activităţii proprii, documentându-se permanent pe baza publicatiilor de specialitate din domeniu (legislatie, practica judiciara, literatura juridică etc.);
 10. protejează informaţiile obţinute în relaţiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 11. respectă regulile stabilite pentru diseminarea informaţiilor obtinute în relațiile de serviciu;
 12. se asigură de faptul că informația pe care o vehiculează ca urmare a exercițiului funcțiunilor sale este adevărată, completă, exactă și actualizată;
 13. răspunde de respectarea în cadrul activităţii proprii a prevederilor legislatiei, normelor, reglementãrilor, procedurilor operaţionale şi metodologiilor specifice.

 

 1. Specifice postului SAPE S.A.
 2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale SAPE S.A., strategia de contractare, programul anual al achiziţiilor și planul anual al investițiilor;
 1. elaborează, analizează, verifică sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentelor specifice biroului, inclusiv a contractelor de vânzare și/sau achiziții;
 2. îndeplinește obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de în procedura privind activitatea de achiziții, în vigoare;
 3. aplică şi finalizează procedurile de vânzare și/sau achiziții, în conformitate cu procedurile privind activitatea de vânzare și achiziții, în vigoare;
 4. realizează achiziţiile directe, în conformitate cu procedura privind activitatea de achiziții în vigoare;
 5. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei / dosarul procedurii de vânzare;
 6. participă în calitate de președinte/membru în cadrul comisiilor de evaluare pentru procedurile de achiziție organizate de SAPE S.A., conform deciziilor emise de conducerea societății;
 7. elaborează și transmite către Directoratul SAPE S.A. rapoartele trimestriale cu privire la activitatea depusă, în termen de 15 zile de la data încheierii trimestrului;
 8. alte atribuții permanente sau temporare stabilite în sarcina sa prin decizii ale Directoratului și/sau fișa de post, conform legislației aplicabile în vigoare.

 

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul juridic
 • Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate, atenție la detalii;
 • Abilități de lucru în echipă și comunicare;
 • Cunoșterea limbii engleze la un nivel avansat;
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22.10.2020, ora 16:00, următoarele documente specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (Declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează– în original;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate – în original;
 • aviz psihologic – în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  vineri, 23.10.2020, până la ora 12.00, candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 26.10.2020, începând cu ora 10.00

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

ANEXA 1

Erata

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…