MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Având în vedere procesul de reorganizare a societății, faptul că în cadrul Entității Organizatorice Audit Public Intern au rămas vacante ambele posturi de auditor intern în sectorul public existente în cadrul acestei entități, acest lucru ducând la o disfuncționalitate a desfășurării activității în acestă entitate, și pentru asigurarea numărului optim de specialiști, am demarat selecția pentru ocuparea postului de ,,auditor intern în sectorul public” (cod COR 241306) pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

Atribuții:

 • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, și îl înaintează spre aprobare Directoratului SAPE S.A.;
 • elaborează norme metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern la nivelul SAPE S.A., cu avizul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Energiei;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale SAPE S.A. sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • informează Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Energiei şi Directoratul SAPE S.A. referitor la recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii auditate;
 • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit public intern;
 • transmite Raportul anual privind activitatea de audit public intern după aprobarea acestuia de către Directoratul SAPE S.A., către Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Energiei până la data de 30 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat și către Curtea de Conturi până la sfârşitul trimestrului I pentru anul precedent;
 • raportează Directoratului SAPE S.A. şi entității organizatorice control financiar de gestiune în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, conform prevederilor legislației în domeniul auditului public intern;
 • elaborează şi implementează Programul de asigurare şi îmbunătățire a activității de audit intern pentru entitatea organizatorică Audit Public Intern;
 • își îmbunătățește cunoştinţele, abilităţile şi alte competenţe printr-o formare profesională continuă, prin participarea la activităţi de pregătire profesională;
 • îndeplinește orice alte sarcini rezultate din Decizii ale Directoratului sau Hotărârii ale Consiliului de Supraveghere în domeniul propriu de activitate;
 • avizează prin semnare documentele întocmite de entitatea organizatorică Audit Public Intern;
 • elaborează și transmite către Directoratul SAPE S.A. rapoarte trimestriale cu privire la activitatea depusă, în termen de 15 zile de la data încheierii trimestrului.
 • alte atribuții permanente sau temporare stabilite în sarcina sa prin decizii ale Directoratului și/sau fișa postului.

Profilul candidatului:

 • studii superioare;
 • cunoștințe și experiență relevantă în domeniu;
 • gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple;
 • cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);
 • capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite;
 • capacitatea de a se adapta activității în continuă modificare și creștere a complexității acesteia;
 • orientare către rezultate: planificare și prioritizare;
 • aptitudini de analiză și sinteză;
 • operativitate în executarea lucrărilor;
 • capacitatea de a lucra în echipă și independent;
 • abilități de comunicare;
 • spirit constructiv în abordarea problemelor;
 • perseverență, conștiinciozitate;
 • cunoștințe temeinice în legislația de specialitate, cursuri sau funcții în domeniu, dovedite cu documente.

Beneficii:

– salariu atractiv;

– tichete de vacanță;

– tichete de masă;

– participare la profit;

– asigurare medicală de sănătate privată;

– ajutor pentru evenimente deosebite;

– zile libere plătite pentru evenimente speciale;

– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;

– instruire și specializare în domeniul aflat în plină ascensiune al energiilor regenerabile;

– decontarea cazării în deplasări și diurnă;

– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12.01.2023, ora 17:00, următoarele documente, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
 • CV-ul;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că deponentul nu are antecedente penale;
 • declarație preluare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, avâd documentele originale asupra dumneavostră, pentru ca copiile să poată fi certificate conform cu originalul, sau electronic, urmând ca certificarea documentelor să fie făcută la data prezentării dumneavostră la sediul societății, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Depunerea dosarelor se va face până joi, 12.01.2023, până la ora 17:00, iar selecția candidaților se va face vineri, 13.01.2023. Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 13.01.2023, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs : INTERVIU

Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, str. Grigore Alexandrescu nr.9, et.4, Sector 1, București.
Data și ora desfășurării probei: 17.01.2023, începând cu ora 10.00.

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Bibliografia: – Legea 672/2002.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…