MENIU

ANUNT RECRUTARE – SPECIALIST RELATII PUBLICE

Navigare rapidă

ANUNT RECRUTARE – SPECIALIST RELATII PUBLICE

ANUNȚ – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

În cadrul societății SAPE S.A. conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 265 / 09.12.2020, precum și a statului de funcții nr 3937 / 10.12.2020 avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de specialist relații publice – cod COR 243201 în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă este vacant și  am demarat selecția pentru ocupare. Se întocmește contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8 ore /zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

SPECIALIST RELAȚII PUBLICE

Atribuții :

–  coordonează activitatea Compartimentului Guvernanță Corporativă;

– analizează prevederile legale şi modificările legislative  care au impact asupra societății din punct de vedere statutar;

– asigură informarea Directoratului cu privire la noile reglementări/acte normative, ce țin de guvernanța corporativă, cu impact asupra activităţii societății şi a modificărilor survenite la acestea şi participă la actualizarea actelor statutare ale societății;

– organizează sedintele de Directorat: întocmește ordinea de zi pe baza solicitărilor membrilor Directoratului la propunerea conducătorilor entităților organizatorice din cadrul societății, convoacă participanții, pregătește și transmite documentele necesare luării deciziilor, întocmește și transmite Procesul verbal în vederea obținerii semnăturilor membrilor Directoratului;

– asigură transmiterea internă a documentelor emise de către Directorat şi Consiliul de Supraveghere ca urmare a ședințelor acestor organe;

– acordă, la solicitare, consultanţă de specialitate entităţilor organizatorice din cadrul societății, pe teme privind domeniul propriu de activitate;

– realizează formalitatile necesare convocării și organizării ședintelor AGA

– asigură elaborarea hotărârilor Directoratului și Notelor de Serviciu emise în urma ședințelor de Directorat;

– efectuează demersurile necesare reprezentării societății în Adunările Generale ale Acţionarilor;

– asigură condiţiile organizatorice de desfăşurare a şedinţelor Consiliului de Supraveghere (CS) și ale Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) ale societății;

–  consemnează, la propunerea Directoratului,  datele de desfăşurare a şedinţelor şi ordinea de zi a acestora;

–  redactează ordinea de zi şi completarea acesteia pentru şedinţele AGA;

–  asigură, în termenele prevăzute,  transmiterea materialelor către membrii AGA, respectiv  ai CS – după caz, acolo unde procedurile impun;

–  întocmeşte  Procesele Verbale ale şedinţelor și elaborează proiectul de hotărâre a şedinţelor;

– avizează prin semnare documentele întocmite de entitatea organizatorică Guvernanță Corporativă.

 

 Profilul candidatului:

 • studii superioare juridice/economice;
 • cunoștințe de operare PC (Word, Internet, Outlook);
 • cunoștințe de Limba Engleză;
 • foarte bune abilități de comunicare, negociere, relaționare, coordonare și lucru în echipă;
 • bune abilități de organizare-planificare, punctualitate și atenție la detalii

 

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21.12.2020 ora 12.00, următoarele documente specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (Declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează– în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  22.12.2020, până la ora 12.00, candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

 

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 23.12.2020, începând cu ora 10.00

 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

 

 

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - 2 posturi Expert Eficientizare Investiții

ANUNȚ RECRUTARE - 2 posturi...

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul…
ANUNȚ RECRUTARE - Sef serviciu contabilitate

ANUNȚ RECRUTARE - Sef serviciu...

 ANUNȚ – RECRUTARE   Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E.…
ANUNȚ RECRUTARE - Arhivar

ANUNȚ RECRUTARE - Arhivar

ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.)…