ANUNT RECRUTARE – ASISTENT DIRECTORAT

Navigare rapidă

ANUNT RECRUTARE – ASISTENT DIRECTORAT

ANUNȚ – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

În cadrul societății SAPE S.A. conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 180 / 31.07.2020, precum și a statului de funcții nr 3331 / 12.10.2020 avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de asistent directorat – cod COR 334303 în cadrul entității Cabinet Directorat este vacant și  am demarat selecția pentru ocupare. Se întocmește contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8  ore /zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

ASISTENT DIRECTORAT

Atribuții de bază:

 1. asigură lucrările de secretariat ale Directoratului, răspunzând pentru circuitul operativ al corespondenței;
 2. organizează spaţiul de lucru pentru a asigura desfășurarea eficientă a activităţii de secretariat;
 3. primirea şi înregistrarea corespondenţei, cronologic, în ordinea primirii, prin atribuirea unui număr unic de înregistrare fiecărui document, precum şi clasarea acesteia;
 4. ținerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 5. prezentarea corespondenţei/documentelor Directoratului, în vederea înscrierii rezoluţiei de către aceasta;
 6. repartizarea/distribuirea documentelor, după rezoluţionare, pe departamente şi structuri ale acestora, în vederea soluţionării;
 7. prezentarea la Directorat a lucrărilor elaborate de către direcţiile şi structurile din cadrul societăţii, în vederea aprobării/avizării;
 8. verificarea termenelor de corespondenţă (termen de soluţionare, destinatar, clasificare, modalitate de transmitere/expediere);
 9. expedierea/transmiterea corespondenţei, prin fax, e-mail, poştă, curier;
 10. furnizarea către Directorat a tuturor informaţiilor primite de societate;
 11. colaborarea cu toate structurile din cadrul societăţii;
 12. ținerea evidenţei deciziilor şi altor documente emise de Directorat, Consiliul de Supraveghere şi Adunarea Generală a Acţionarilor;
 13. asigurarea informatiilor generale si utile privind activitatile societatii;
 14. îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Directorat, specifice domeniului de activitate;
 15. avizează prin semnare documentele întocmite de entitatea organizatorică Cabinet Directorat;
 16. alte atribuții permanente sau temporare stabilite în sarcina sa prin Decizii ale Directoratului și/sau Fișa de Post, conform legislației aplicabile în vigoare.

 

 

Profilul candidatului:

 • Studii medii
 • Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple;
 • Abilități de lucru în echipă și comunicare;
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);
 • Experiență în domeniu de minim 15 ani;
 • Experiență pe un post similar într-o societate de stat / instituție publică reprezintă un avantaj;
 • Certificate, cursuri de tehnoredactare, comunicare constituie un avantaj.

 

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12.11.2020 ora 12.00, următoarele documente specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (Declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează– în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  13.11.2020, până la ora 12.00, candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

 

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 16.11.2020, începând cu ora 10.00

 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A.…
Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – ECONOMIST

Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A.…
Anunț recrutare CONSILIER JURIDIC - SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE (SMCCP)

Anunț recrutare CONSILIER JURIDIC -...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A.…