MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – 2 posturi Expert Eficientizare Investiții

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – 2 posturi Expert Eficientizare Investiții

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității societății, respectiv implicarea în investiții viabile și profitabile în domeniul energetic din România, în concordanță atât cu angajamentele asumate de Guvernul României, prin programele de guvernare, cât și cu strategia energetică națională și cea europeană, s-a identificat necesitatea alocării unor resurse umane cu experiență în domeniul energetic, pentru administrarea parcurilor fotovoltaice și eoliene achiziționate de SAPE S.A.

În cadrul societății SAPE S.A., conform organigramei nr. 3289/16.11.2021, aprobate prin Decizia de Directorat nr. 154 / 15.11.2021, precum și a statului de funcții nr. 1594 / 10.05.2022, avem un număr de 45 de posturi, din care două (2) posturi de expert eficientizare investiții (cod COR 241259) vacante, în cadrul Serviciului Investiții și Consultanță Proiecte.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului Investiții și Consultanță Proiecte, am demarat selecția pentru ocuparea a două (2) posturi de ,,expert eficientizare investiții” – inginer energetician cu atribuții în administrarea parcurilor fotovoltaice și eoliene – pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII
(INGINER ENERGETICIAN CU ATRIBUȚII ÎN ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE)
-2 POSTURI-

Atribuții:
1. Asistență în relațiile cu autoritățile:
elaborarea și transmiterea anuală a rapoartelor către ANRE, a rapoartelor periodice privind energia produsă;
elaborarea de rapoarte cu privire la previziunile privind producția de energie;
actualizare anuală pentru participrea la diferite piețe;
redactarea și întocmirea comunicărilor privind actualizarea condițiilor și modalităților de participare la piețele energiei și certificatelor verzi;
alte rapoarte necesare pentru activitățile CEF
2. Gestionarea procesului de obținere a certificatelor verzi și căutarea celor mai bune oferte pe piață, pentru furnizarea de servicii.
3. Activități de raportare:
– pregătirea rapoartelor privind evoluția producției centralei și mersul gestiunii;
– întocmește rapoarte către ANRE;
– întocmește rapoarte lunare către beneficiar;
– tranzacționarea întregii cantități de energie electrică produsă și livrată, prin orice mijloace legale;
– servicii de prognoză cu privire la energia produsă;
– întocmirea documentației necesare participării la licitații pentru vânzarea energiei.
4. Urmărire dispecerizare și control de la distanță:
– monitorizare operare parc eolian prin utilizarea unui centru activ de control de la distanță;
– monitorizare și gestionare alarme;
– notificarea echipelor de service, efectuarea acțiunii de pornire când este necesar/permis;
– întocmire rapoarte lunare de producție și disponibilitate printr-un raport de producție și reprezentarea grafică a energiei produse;
– raport de disponibilitate lunară cu detalii asupra timpilor de oprire, pe baza informațiilor și rapoartelor de service, precum și a altor înregistrări;
– păstrarea unei legături permanente cu echipele de service, pentru orice informație, ajutor sau autorizare, unde și când e cazul;
– furnizare rapoarte calitate energie;
– păstrarea unei legături permanente cu operatorul de rețea și operatorul de sistem;
– este partener de contact în legătura cu producătorul turbinei eoliene;
– păstrarea unei legături permanente pentru lucrările planificate/neplanificate din timpul operării, informarea tehnicienilor aflați în teren asupra defecțiunilor survenite la turbinele eoliene, monitorizarea timpului scurs între momentul apariției alarmei și momentul intervenției efective a echipei în teren, furnizarea informațiilor despre retrofituri disponibile și evaluare necesității implementării acestora.
5. Operare tehnică:
– va menține o arhivă completă și precisă a tuturor activităților efectuate asupra turbinelor;
– compararea la sfarsitul fiecarei luni a curbei de putere standard și a curbei de putere realizata din datele inregistrate;
– întocmirea și transmiterea rapoartelor anuale, în 45 de zile de la sfarșitul anului calendaristic;
– întocmirea și transmiterea unui raport care să totalizeze toate serviciile prestate, atât în timpul opririlor planificate cât și în timpul opririlor forțate, și orice date legate de aceste servicii;

– monitorizează serviciile de mentenanță planificată și notifică imediat la apariția oricărei defecțiuni sau situație care afectează performanța turbinelor eoliene;
– raportarea oricăror defecte materiale la orice componentă majoră și a oricăror defecțiuni la echipamentele parcului eolian;
– raportarea oricăror evenimente sau situații despre care consideră că pot avea impact material asupra parcului eolian, condițiilor de operare, serviciilor de mentenanță sau asupra rezultatelor operațiunilor acestora.
– raportarea oricaror limitări, restricții sau întreruperi care pot afecta parcul eolian în ziua următoare și actualizarea promptă a raportului cu orice modificări materiale;
– asistență la organizarea inspecțiilor tehnice.
– pregatirea documentațiilor solicitate de ANRE și transmiterea lor, executarea serviciilor de mentenanță planificată și service a echipamentelor de medie tensiune (MT) aflate în punctul de conexiuni, supravegherea activităților de service executate etc.
6. Urmărirea inspecției generale vizuale zilnice, săptămânale, lunare, anuale a turbinelor eoliene, a tuturor componentelor acestora, monitorizarea permanentă a functionalității sistemelor, monitorizarea alarmelor minore, majore și critice, asigurarea serviciului de mentenanță corectivă în cazul unui incident etc.
7. Urmărirea activității de conducere prin dispecer, prin efectuarea stagiului de pregătire specifică, asigurarea respectării atributelor cu care este investit centrul de dispecer, realizarea regimurilor de funcționare programate, realizarea regimurilor de retragere și redare în exploatare a echipamentelor etc.
8. Urmărește inspecția trimestrială preventivă, cu tot ceea ce presupune acest lucru: verificarea celulei de măsurare, a releului de protecție a celulei de sosire, a unității de climatizare etc.
9. Urmărește mentenanța preventivă anuală și toate verificările ce presupun această acțiune.
10. Urmărește verificarea cablurilor, verificarea întrerupătoarelor și elementelor de protecție, transformatoarele de putere, verificarea echipamentelor de medie tensiune, celulelor medii de tensiune și instalațiilor de legare la pământ.

Profilul candidatului:
• Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul energetic;
• Cunoștințe și experiență relevantă în domeniul energetic – minim 5 ani;
• Cunoștințe de strategie investițională;
• Experiență în management de proiect;
• Cursuri sau funcții în specializare dovedite cu documente;
• Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, lucru cu bugete, fișe analitice, programe, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate;
• Cunoașterea limbii engleze;
• Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);

Informații generale:
Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21.10.2022, ora 14:30, următoarele documente, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro
• formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
• CV-ul;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
• aviz psihologic;
• cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că deponentul nu are antecedente penale;
• declarație preluare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro

Depunerea dosarelor se va face până vineri, 21.10.2022, până la ora 14:30, iar selecția candidaților se va face marți, 25.10.2022. Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 26.10.2022, privind invitația la interviu.
Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București.
Data și ora desfășurării probei: 28.10.2022, începând cu ora 10.00.

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane.
Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Bibliografia
• Legislație primară ESRE -ANRE;
• Ordin 29/2013 ANRE – pentru modificarea Ordinului nr.51/2009 – condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele eoliene;
• Ordin 30/2013 ANRE – pentru modificarea Ordinului nr.51/2009 – condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele fotovoltaice;
• Ordin ANRE 38/2008 privind proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;
• Ordin ANRE 41/2012 proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice;
• Ordin ANRE 59/2013 privind aprobarea regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de distributie de interes public;
• Ordin 12/2015 – Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice;
• Ordin 102/2015 – Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare la rețelele electrice de interes public, modificat prin ord. 184/2019;
• Ordin 239/2019, Anexa – Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice;
• RE-Ip-30/90 – Îndrumar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ;
• REJ-23/90 – Instrucțiuni de exploatare și intreținere a instalațiilor de legare la pământ;
• NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice;
• NTE 005 PE013 – Normativ privind metodele si elementele de calcul al siguranţei in funcţionare a instalaţiilor energetice;
• NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit in reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV;
• NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;
• PE 103 – Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice, în condiţiile curenţilor de scurtcircuit;
• PE 107 – Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;
• PE 111-1/92 – Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare;
• PE 116 – Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice;
• PE 155-95 – Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor;
• ID17 – Normativ pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie;
• I 7 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000V;
• Legea nr. 123 din 10 iulie 2012energiei electrice și a gazelor naturale;
• Legea nr. 13 din 9 ianuarie 2007energiei electrice;
• Ordin nr. 165 din 16 septembrie 2020 – pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;
• Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 republicată și actualizată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
• Legea 259/2021 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
• Legea nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă;
• STAS 2612-87- Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise;
• Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…