MENIU

Caută
Close this search box.
Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru poziţia de EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN

Navigare rapidă

Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru poziţia de EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Având în vedere implicarea societății noastre în procesul de producție din domeniul energetic din România și necesitatea eficientizării activității, s-a identificat nevoia alocării unor resurse umane cu experiență în domeniul energetic, pentru administrarea parcurilor fotovoltaice și eoliene achiziționate de SAPE S.A.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului Investiții și Comercial am demarat selecția pentru ocuparea unui post de ,,expert eficientizare investiții – inginer energetician” (cod COR 241259), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN

Atribuții:

 1. acordarea de asistenta de specialitate și implementarea reglementarilor tehnico-comerciale impuse prin condițiile licențelor eliberate de ANRE pentru societate, în sensul susținerii activității de vânzare a energiei electrice produse de capacitatile de productie deținute de societate.
 2. participă la auditurile efectuate de ANRE sau alte autorități, privitor la respectarea condițiilor de licență și la implementarea reglementarilor tehnico-comerciale pentru piața de energie.
 3. dezvoltă și implementează strategii și programe comerciale de vanzare a energiei electrice produse și a certificatelor verzi, personalizate, bazate pe cercetări și perspective locale/naționale, pe pietele reglementate, accesand diferite instrumente/forme contractuale;
 4. răspunde de organizarea acțiunilor necesare realizării unui cadru optim privind derularea și monitorizarea contractelor și aplicarea prevederilor din reglementarile tehnico-comerciale privind funcționarea pieței de energie,
 5. asigură implementarea politicilor și strategiilor societății în domeniul tranzacțiilor ți furnizării de energie electrică pe piața de energie, în colaborare cu alte persoane din cadrul serviciului, direcției sau din alte servicii, conform atribuțiilor acestora;
 6. răspunde de pregatirea si transmiterea la conducerea societatii si la organismele de supraveghere a pietei de energie (OPCOM, ANRE, ME) a raportarilor/sintezelor cerute privind tranzactiile/furnizarea energiei electrice, asigurand in acest scop colectarea, actualizarea si mentinerea la zi a datelor necesare de la Serviciul Productie & Administrare Parcuri, cu privire la activitatile legate de tranzactionarea  energiei electrice;
 7. participa la stabilirea criteriilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale avand ca obiect vanzare a de energie electrica si certificate verzi,
 8. initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale de vanzare a energiei electrice;
 9. Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta derularea contractelor aferente tranzactiilor de vanzare a energiei electrice (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc);
 10. Raspunde de efectuarea periodica, la termenele prevazute de legislatia in vigoare, de pregatirea si transmiterea la organismele de supraveghere a pietei de energie (ANRE, ME, MFP) a datelor necesare privind tranzactiile aferente contractelor de vanzare-cumparare energie electrice;
 11. Intocmeste la cererea conducerii situatii cu extrase din baza de date privind diferite aspecte ale derularii contractelor aferente tranzactiilor energiei electrice;
 12. Gestioneaza corespondenta primita de la partenerii contractuali sau de la autoritatile competente, operatorii de piata etc. in legatura cu derularea contractelor aferente tranzactionarii energiei electrice;
 13. Evalueaza activitatea de tranzactionare pe piata de certificate verzi in conformitate cu legislatia, secundara si cu procedurile in vigoare, aplicabile pietei de Certificate verzi;
 14. Analizeaza informatiile cu privire la capacitatile de productie, reglementari internationale, consum, schimbarilor meteo regionale, etc. si influenta acestora asupra modului de tranzactionare e energiei electrice produse de SAPE SA.
 15. Creeaza rapoarte relevante care sa arate eventuale prognoze de vanzari sau interpretari ale informatiilor la nivel de companie.
 16. Urmareste in timp real rezultatele pietei reglementate OPCOM si le analizeaza in vederea ofertarii de catre SAPE SA a cantitatilor ce urmeaza sa le tranzactioneze.
 17. răspunde de întreaga activitate a structurii coordonate (serviciu);
 18. exercită controlul intern/managerial pentru serviciul coordonat;
 19. identifică riscurile legate de activitățile curente și de a le transmite Directoratului în vederea întocmirii Registrului Riscurilor, de a realiza Planurile pentru implementarea măsurilor de control și de a raporta anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în conformitate cu procedura operațională în vigoare;
 20. întocmește informări către conducerea SAPE A. referitoare la activitatea specifică și face propuneri de îmbunătățire;
 21. întocmește rapoarte trimestriale și anuale cu privire la activitatea desfășurată;
 22. participă la cursuri de formare profesională;
 23. respectă toate reglementările interne în vigoare;
 24. alte atribuții sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse prin decizii ale Directoratul SAPE S.A., conform legislașiei aplicabile în vigoare.
 25. participă în echipe de proiect/grupuri de lucru prin decizia Directoratului SAPE S.A.

Profilul candidatului:

 • studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul energetic;
 • cunoștințe și experiență relevantă în domeniul energetic – minim 3 ani;
 • experiență în management de proiect;
 • cursuri sau funcții în specializare dovedite cu documente;
 • cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • carnet de conducere categoria B;
 • disponibilitate pentru deplasări în teren;
 • bună cunoaștere a legislației specifică domeniului de activitate.

 

Beneficii:

– salariu atractiv;

– tichete de vacanță;

– tichete de masă;

– participare la profit;

– asigurare medicală de sănătate privată;

– ajutor pentru evenimente speciale;

– zile libere plătite pentru evenimente speciale;

– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;

– instruire și specializare în domeniul aflat în plină ascensiune al energiilor regenerabile;

– decontarea cazării în deplasări și diurnă;

– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 28.04.2023, ora 12:00, următoarele documente, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
 • CV-ul;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că deponentul nu are antecedente penale;
 • declarație preluare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro

Depunerea dosarelor se va face până vineri, 28.04.2023, până la ora 12:00, iar selecția candidaților se va face marți, 02.05.2023. Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 04.05.2023, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs : INTERVIU

Locul desfășurării probei : sediul SAPE S.A., str. Grigore Alexandrescu nr.9, et.4, sector 1, București.
Data și ora desfășurării probei: 8 mai 2023 , începând cu ora 1100.

 

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Bibliografie:

 • Legislație primară ESRE -ANRE;
 • Ordin 29/2013 ANRE – pentru modificarea Ordinului nr.51/2009 – condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele eoliene si fotovoltaice;
 • Ordin 12/2015 – Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice;
 • Ordin 102/2015 – Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare la rețelele electrice de interes public, modificat prin ord. 184/2019;
 • Ordin 239/2019, Anexa – Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice;
 • Legea nr. 123 din 10 iulie 2012energiei electrice și a gazelor naturale;
 • Legea nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice;
 • Ordin nr. 165 din 16 septembrie 2020 – pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;
 • Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 republicată și actualizată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 259/2021 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 • Legea nr. 99/2016 privind Achizițiile Sectoriale și Normele de aplicare.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…