MENIU

Caută
Close this search box.
Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru poziţia de ECONOMIST

Navigare rapidă

Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru poziţia de ECONOMIST

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

În cadrul societății SAPE S.A., conform organigramei aprobate prin Deciziile Directoratului nr. 196/12.10.2022 și 233/25.10.2022, precum și a statului de funcții nr. 1294/27.03.2023, avem un număr de 49 de posturi, din care 1 post vacant de economist (cod COR 263102) în cadrul Serviciului Administrare Participații, Mandate și Relații Instituționale.

Am demarat selecția pentru ocuparea acestui post, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8 ore/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

ECONOMIST – SERVICIUL ADMINISTRARE PARTICIPAȚII, MANDATE ȘI RELAȚII INSTITUȚIONALE (SAPMRI)

Atribuțiile principale ale postului, fără a se limita la:

– transmite documentația primită, referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a convocatoarelor primite de la toate societățile unde SAPE S.A. deține participații, către direcțiile și serviciile de specialitate din cadrul SAPE S.A., în vederea obținerii de puncte de vedere clare în ceea ce privește subiectele ce vor fi dezbătute în AGA societăților unde SAPE S.A. deține participații;

– analizează materialele transmise pentru AGA societăților în care SAPE S.A. deține acțiuni, emite puncte de vedere din partea structurii organizatorice din care face parte, și ținând cont și de punctele de vedere emise de către direcțiile și serviciile de specialitate din cadrul SAPE, elaborează notele cu propunerile de mandatare pentru reprezentanții SAPE S.A. în AGA acestor societăți;

– elaborează procurile speciale pentru reprezentanții SAPE S.A. în AGA societăților în care SAPE S.A. deține acțiuni, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare, în baza deciziilor Directoratului SAPE S.A. și le înregistrează în Registrul de Mandate acordate de SAPE S.A. pentru reprezentanții societății în ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor societăților la care SAPE S.A. deține participații;

– transmite/depune procurile speciale, în original, la sediul societăților la care SAPE S.A. are calitatea de acționar, cu respectarea termenelor statuare și legale pentru îndeplinirea procedurilor ce se impun în vederea exercitării dreptului de vot al reprezentantilor SAPE S.A. în AGA acestor societăți;

– realizeaza activitati de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informatiilor privind piata de energie;

– îndeplinește alte sarcini primite de la șeful ierarhic superior sau rezultate din hotărârile CA/AGA ale societății, în legatură cu atribuțiile menționate mai sus, și de la Directoratul societății.

– urmărește evoluția structurii acționariatului la societățile la care SAPE S.A. are calitatea de acționar;

– urmărește durata mandatelor persoanelor nominalizate de către SAPE S.A. în cadrul Consiliilor de Administrație la societățile la care SAPE S.A. deține un pachet suficient de acțiuni pentru a putea numi unul sau mai mulți administratori;

– elaborează documentele necesare în vederea nominalizării și numirii membrilor propuși de către SAPE în Consiliile de Administrație la societățile la care SAPE S.A.deține un pachet suficient de acțiuni pentru a putea numi unul sau mai mulți administratori;

– elaborează rapoarte, note, analize privind activitatea societăților la care SAPE S.A. deține acțiuni, la solicitarea șefilor ierarhici superiori;

– organizează activitatea de păstrare a documentelor aferente activității serviciului și arhivarea ulterioară a acestora, conform legislației în vigoare, precum și a documentelor primite spre rezolvare și lucrate la nivelul serviciului;

– identifică riscurile legate de activitățile curente și le transmite superiorului ierarhic;

– întocmește informări către conducerea SAPE S.A. referitoare la activitatea specifică și face propuneri de îmbunătățire;

– elaborarează și asigură transmiterea rapoartelor trimestriale și anuale privind activitatea SAPMRI;

– respectă toate reglementările interne în vigoare;

– participă la cursuri de formare profesională;

– alte atribuții sau sarcini din domeniul său de activitate, primite de la șeful ierarhic superior și/sau stabilite în sarcina sa prin Decizii ale Directoratului și/sau fișa postului, conform legislației aplicabile în vigoare.

Responsabilități, fără a se limita la:

• responsabilitatea pentru echipamente;

• răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;

• anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;

• studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniul energiei din surse regenerabile;

• protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;

• respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;

• răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

Profilul candidatului:

– studii superioare de lungă durată în domeniul economic;

– experienţă în domeniu de minim 3 ani;

– gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate, atenție la detalii;

– abilități de lucru în echipă și comunicare;

– cunoștințe de limba engleză;

– cunoștințe avansate de operare PC (pachetul MS Office).

Informatii generale:

Pentru a aplica pe acest post, considerând că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 05.05.2023, ora 12:00, dosarul de concurs, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcție pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul);
 • declarație preluare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul si la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu si documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, având documentele originale asupra dumneavoastră, pentru ca copiile să poată fi certificate conform cu originalul, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Depunerea dosarelor se va face până în data de 05.05.2023, ora 12:00, iar selecția candidaților se va face în data de 08.05.2023. Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 09.05.2023, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE S.A., str. Grigore Alexandrescu nr.9, et.4, Sector 1, București

Data și ora desfăsurării probei: 12.05.2023, începând cu ora 10:00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați prin e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

Bibliografia:

 • Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 • HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
 • OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile u,lterioare;
 • Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 • OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selectiona si de a contacta candidatii.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…