MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Supraveghere al S.A.P.E. S.A.

Navigare rapidă

ANUNȚ de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Supraveghere al S.A.P.E. S.A.

A N U N Ţ

MINISTERUL ENERGIEI în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Supraveghere al
SOCIETAŢII DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

• Cel puţin doi membri trebuie să aibă studii economice universitare de absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul juridic sau economic si experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic;
• Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;
• Toti membrii trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
• Toti membrii trebuie sa aiba o experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza pe un post care a necesitat studii superioare;
• Toti membrii trebuie sa aiba minimum 10 ani de vechime în muncă si minimum 5 ani de experiență în poziții de conducere;
• Toti membrii trebuie sa aiba experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
• în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(4) al Legii 111/2016, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul unei autorităţi sau instituţii publice;
• în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi

Candidatul care aplica pentru un post de Membru in Consiliul de Supraveghere S.A.P.E SA trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. In cadrul unei societăți pe acțiuni Consiliul de administrație / de supraveghere este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are competente de bază stabilite de lege si de Actul Constitutiv al companiei.

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii Consiliului sunt urmatoarele:

1. Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
2. Experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza pe un post care a necesitat studii superioare;
3. Minimum 10 ani de vechime in munca;
3. Experienta relevanta de conducere / administrare de cel putin 5 ani;
4. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
5. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
6. Capacitatea deplina de exercitiu;
7. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;
8. Nu au cazier judiciar;
9. Nu au fiscal;
10. Sa nu se afle in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil/a cu exercitarea functiei de Membru in Consiliul de Supraveghere al S.A.P.E S.A
11. Să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, sa nu ii fi fost revocat mandatul de administrator sau director pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta din motive imputabile sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
12. Nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
13. Nu se afla in situatia inceperii urmaririi penale pentru infractiunile prevazute la Art. 6 din Legea Societatilor nr. 31/1990.

Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vor fi evaluati in baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie sa fie compus in asa fel incit sa existe o experienta a consiliului in domeniile care oglindesc activitatea companiei si anticipeaza provocarile companiei in anii urmatori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competenta.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Criterii de selectie
Competenţe:
• Competenţe specifice sectorului;
• Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
• Competenţe de guvernanţă corporativă;
• Competenţe sociale şi personale;
• Experienţă pe plan naţional şi internaţional

Trăsături:
• Integritate, reputaţie şi comportament etic;
• Independenţă;
• Expunere politică;
• Dinamism, determinare;
• Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

• copia actului de identitate;
• copia diplomelor de studii;
• curriculum vitae;
• extras Revisal / copie dupa carnetul de munca / copie contracte de mandat / copie adeverinte sau recomandari care atesta experienta profesionala;
• cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
• cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
• declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
• declaraţie pe proprie răspundere că informatiile continute in CV si dosarul de candidatura corespund realitatii conform formular nr.5
• declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
• declaratie pe propria raspundere in privinta situatiei societatilor pe care le-a administrat sau condus candidatul conform formular 10.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a MINISTERULUI ENERGIEI (www.energie.gov.ro) şi pe pagina de internet a S.A.P.E S.A (sape-energie.ro)

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 25.04.2023, ora 12.00 la registratura Ministerului Energiei, Str. Academiei Nr. 39-41, Sector 1, Bucuresti în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.A.P.E S.A” , precum numele şi prenumele candidatului sau va fi trimis prin intermediul Postei cu confirmare de primire. O copie a dosarului de candidatura va fi transmisa obligatoriu pe adresa expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, foxconsiliu@gmail.com

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare, de asemenea si dosarele transmise in format electronic.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0799.35.85.82

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…