MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNT RECRUTARE CONSILIER JURIDIC

Navigare rapidă

ANUNT RECRUTARE CONSILIER JURIDIC

ANUNȚ – RECRUTARE

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, capitalul social fiind deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei și Mediului de Afaceri.

În cadrul societății SAPE S.A. conform organigramei aprobate prin Decizia de Directorat nr. 180 / 31.07.2020, precum și a statului de funcții nr 3331 / 12.10.2020 avem un  număr de 45 de posturi, din care  1 post de consilier juridic – cod COR 261103 în cadrul Serviciului Contencios și Avizare Juridică este vacant și  am demarat selecția pentru ocupare, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, 8  ore /zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

 

CONSILIER JURIDIC

 1. Atribuțiile generale ale postului de consilier juridic:
 • se supun numai Constituţiei, legii, statutului profesiei de consilier juridic și regulilor eticii profesionale, fiind independenți profesional, și nu pot fi supuși niciunei îngrădiri sau presiuni din partea societății sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public ori privat. Consilierii juridici manifestă independenţă în relaţia cu organele de conducere ale societății., precum şi cu orice alte persoane din cadrul acesteia;
 • Se bucură de protecţia legii, în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
 • La solicitarea structurilor organizatorice interesate, consilierul juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, verificând legalitatea acestora anterior încheierii acestora și producerii de efecte juridice. Avizul pozitiv sau negativ şi semnătura sa vor fi aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv. În condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.
 • Consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor care privesc elemente economice, tehnice sau de altă natură, cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.
 • Reprezentarea şi susţinerea intereselor legitime ale societății se realizează de consilierii juridici în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor arbitrale naționale, organelor de urmărire penală, notariatelor, precum şi în raporturile cu autoritățile publice și cu orice persoană fizică sau juridică română sau străină, în baza mandatului dat de organele de conducere și administrare ale societății.
 • În cadrul obligației de reprezentare, consilierii juridici ai societății sunt datori să studieze temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă societatea, să se prezinte la termenele stabilite de instanţele de judecată, de organele de urmărire penală ori de alte instituţii, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecător şi părţile în proces, să formuleze concluzii sau note de şedinţă ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanţa de judecată dispune în acest sens.
 • Consilierii juridici ai societății răspund juridic (penal, patrimonial, disciplinar, contravențional) pentru realizarea activităților cu încălcarea obligațiilor profesionale, potrivit legii și reglementărilor specifice ale domeniului de activitate al societății, precum și pentru încălcarea normelor interne ale societății ce privesc subordonarea administrativă a acestora față de societate și față de organele de conducere și administrare ale societății.

 

 1. Atribuțiile specifice postului pentru activitatea de reprezentare a societății (contencios)/activitatea de avizare juridică ( consultanță)

 

În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierii juridici ai SAPE S.A. realizează atribuțiile prevăzute de lege, având următoarele atribuții specifice

 1. a) Apără drepturile şi interesele legitime ale SAPE S.A. în conformitate cu Constituţia, legile ţării și mandatul acordat;
 2. b) Acordă consultanţă juridică și avizează actele cu caracter juridic emise de celelalte structuri ale societății, verificând legalitatea acestora.
 3. c) Avizează și contrasemnează acte cu caracter juridic care urmează să fie supuse acordului superiorilor ierarhici și organelor de conducere ale societății, precum: acte de procedură (definite conform codurilor de procedură), contracte, acte adiționale, acorduri, memorandumuri, convenții, documente cu caracter juridic necesare în procedurile de achiziție, note de informare, decizii/hotărâri/note interne (decizii de angajare, decizii de personal, de stabilire a răspunderilor disciplinare ale personalului din cadrul societății), proiecte de contracte propuse spre încheiere de eventualii parteneri contractuali, informări privind domeniul propriu de activitate, numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
 4. d) Asigură asistența și reprezentarea juridică a societății.
 5. e) Asigură consultații și formulează cereri cu caracter juridic în domeniile dreptului național, conform legislației din România și a altor dispoziții obligatorii pe teritoriul României, interpretate și aplicate de instanțele de drept comun din România, incidente în activitatea societății;
 6. f) Redactează proiectele de contracte și Acte Adiționale ale societății sau verifică legalitatea proiectelor de contracte propuse spre încheiere de eventualii parteneri contractuali, după caz, numai pentru aspectele strict juridice;
 7. g) Participă la negocierea contractelor ce urmează a fi încheiate de societate, pe bază de mandat oferit de organele de conducere și administrare ale societății;
 8. h) Elaborează punctele de vedere juridice solicitate, potrivit prevederilor legale și a crezului său profesional, în vederea întocmirii documentațiilor din cadrul societății;
 9. i) Asistă și asigură asistență juridică organelor de conducere ale societății la negocierea clauzelor contractuale;
 10. j) Redactează clauzele impuse de legislație în proiectele de contracte;
 11. k) Întocmește acte privind domeniul propriu de activitate care urmează să fie supuse acordului angajatorului, exprimat prin organele sale de conducere;
 12. l) Au obligația să păstreze secretul profesional privitor la cauzele ce le-au fost încredinţate, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;
 13. m) Își însușesc și respectă prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018    pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice;
 14. n) Își însușesc și respectă prevederile legislației privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor, apărarea civilă (situațiile de urgență) precum și deciziile și instrucțiunile interne prin care primesc responsabilitățile suplimentare în domeniu;
 15. o) Avizează prin semnare documentele întocmite;
 16. p) Elaborează și transmit către superiorii ierarhici, la solicitarea acestora, rapoarte operative cu privire la sarcinile primite și executate sau aflate în curs de execuție.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul juridic
 • Gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, cunoștințe temeinice juridice și legislative;
 • Abilități de lucru în echipă și comunicare, disciplinat și bine organizat;
 • Cunoșterea limbii engleze la un nivel mediu;
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de redactare și calcul (word, excel);
 • Cursivitate și claritate în exprimare;
 • Experiență în domeniu de minim 5 ani

 

 

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22.10.2020, ora 16:00, următoarele documente specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

 • CV-ul;
 • cerere de angajare – în original;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (Declarație preluare date cu caracter personal);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează– în original;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate – în original;
 • aviz psihologic – în original;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul).

 

*NOTĂ Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Până la data limită stabilită prin anunțul de concurs pentru depunerea dosarului de concurs, candidații au obligația de a prezenta și documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A. sau electronic la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Selecția candidaților :  vineri, 23.10.2020, până la ora 12.00, candidații selectați vor fi notificați pe email privind invitația la interviu.

 

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București
Data și ora desfășurării probei 26.10.2020, începând cu ora 10.00

 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

ANEXA 1

Erata

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…