Anunt Recrutare – Post de expert eficientizare investiții în cadrul SIC

Navigare rapidă

Anunt Recrutare – Post de expert eficientizare investiții în cadrul SIC

ANUNȚ – RECRUTARE

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
În cadrul societății SAPE S.A., conform organigramei aprobate prin Deciziile Directoratului nr. 196/12.10.2022 și 233/25.10.2022, precum și a statului de funcții nr. 941/01.03.2023, avem un număr de 49 de posturi, din care 1 post de expert eficientizare investiții (cod COR 241259) vacant, în cadrul Serviciului Investiții și Comercial.
Societatea noastră dorește să acorde o șansă egală cu cea a persoanelor cu experiență și tinerilor absolvenți.
Cerința principală a postului: tânăr absolvent de studii superioare și în căutarea primului loc de muncă, la debutul în viata profesională, în vederea instruirii și formării profesionale în funcție de nevoile societății.
Am demarat selecția pentru ocuparea acestui post, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8 ore/zi, perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

Atribuțiile principale ale postului:

– identificare oportunități de finanțare din fonduri europene corelate cu proiectele de investiții ale SAPE SA;
– asigură monitorizarea oportunităților de finanțare;
– participă la elaborarea cererilor de finanțare/realizarea documentațiilor pentru servicii de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare;
– acordă asistență din perspectiva relațiilor cu autoritatea finanțatoare în implementarea proiectelor;
– monitorizează și evaluează implementarea activităților și atingerea rezultatelor proiectelor finanțate din fonduri europene;
– participă la realizarea documentațiilor pentru achiziții publice aferente proiectelor;
– participă la realizarea rapoartelor de progres aferente proiectelor în implementare;
– verifică depunerea în termen a clarificărilor în procesul de evaluare a cererilor de finanțare și în procesul de implementare solicitate de autoritatea finanțatoare;
– participă la elaborarea cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate din fonduri europene;
– supervizează raportările către autorități;
– participă în cadrul comisiilor de evaluare constituite pentru realizarea achizițiilor publice aferente proiectelor finanțate din fonduri europene;
– participă la procesul de recrutare și selecție a membrilor echipei de implementare;
– participă, împreună cu ceilalți membri ai echipei de implementare, la realizarea documentațiilor pentru: proceduri de achiziție, notificări, acte adiționale, alte documente solicitate de autoritatea finanțatoare;
– participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de activitate;
– identifică riscurile legate de activitățile curente și le transmite superiorului ierarhic;
– întocmește informări către conducerea SAPE S.A. referitoare la activitatea specifică și face propuneri de îmbunătățire;
– întocmește rapoarte trimestriale și anuale cu privire la activitatea desfășurată;
– respectă toate reglementările interne în vigoare;
– participă la cursuri de formare profesională;
– alte atribuții sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de superiorul ierarhic sau de Directoratul SAPE S.A., conform legislației aplicabile în vigoare.

Responsabilități, fără a se limita la:

• responsabilitatea pentru echipamente;
• răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
• anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
• studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniul energiei din surse regenerabile;
• protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
• respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
• răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

Profilul candidatului:

• absolvent de studii superioare în domeniul economic – debutant;
• experiența în domeniu nu este necesară;
• masterat în domeniul energetic finalizat sau în curs de finalizare;
• gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple;
• cunoașterea limbii engleze;
• cunoștințe avansate de operare PC (pachetul MS Office);
• disponibilitate pentru deplasări în teren;
• atenție la detalii;
• capacitatea de a învăța cu ușurință;
• adaptabilitate;
• abilitate de comunicare și de a lucra în echipă.

Beneficii:

– salariu atractiv;
– tichete de vacanță;
– tichete de masă;
– participare la profit;
– asigurare medicală de sănătate privată;
– ajutor pentru evenimente deosebite;
– zile libere plătite pentru evenimente speciale;
– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;
– instruire și specializare în domeniul aflat în plină ascensiune al energiilor regenerabile;
– decontarea cazării în deplasări și diurnă;
– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

Informații generale:

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 10.03.2023, ora 12:00, următoarele documente, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Compartimentului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro

✓ formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
✓ CV-ul;
✓ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (declarație preluare date cu caracter personal);
✓ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
✓ adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
✓ aviz psihologic;
✓ cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că deponentul nu are antecedente penale;
✓ declarație prelucrare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro

Depunerea dosarelor se va face până vineri, 10.03.2023, până la ora 12:00, iar selecția candidaților se va face luni, 13.03.2023.

Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 14.03.2023, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs : INTERVIU

Locul desfășurării probei : sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București.

Data și ora desfășurării probei: 17.03.2023, începând cu ora 11:00.

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane.
Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Bibliografie:
– Legislație primară ESRE -ANRE;
– Legea nr. 96/2016 privind Achizițiile Sectoriale

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru poziţia de <strong>EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN</strong>

Anunţ începere proces de recrutare...

ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.)…
Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

TITAN POWER SA Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de…
Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Director Economic al SAPE SA

Anunţ începere proces de recrutare...

A N U N Ţ SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A prin…