MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

A N U N Ţ

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

Având în vedere implicarea societății noastre în procesul de producție din domeniul energetic din România și necesitatea eficientizării activității, s-a identificat nevoia alocării unor resurse umane cu experiență în domeniul energetic, pentru administrarea parcurilor fotovoltaice și eoliene ale societății.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului Producție și Administrare Parcuri am demarat selecția pentru ocuparea unui (1) post de ,,expert eficientizare investiții – inginer/ subinginer pentru administrarea parcurilor fotovoltaice și eoliene” (cod COR 241259), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER 

PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

 Atribuțiile principale ale postului, fără a se limita la:

 • asigură și coordonează activitatea de administrare și utilizare eficientă a centralelor electrice aflate în patrimoniul societății;
 • coordonează activitățile operaționale din cadrul centralelor supervizând direct echipele tehnice;
 • asigură exploatarea și întreținerea capacităților de producere a energiei electrice deținute de societate în conformitate cu practicile de lucru din centrale similare, respectând termenii autorizației de funcționare și politicile și principiile de exploatare;
 • inițiază documentația pentru activitățile administrate;
 • asigură interfața cu prestatorii serviciilor aferente operării parcurilor – prognoză producție, operare tehnică, dispecerizare, servicii pază, monitorizare mediu și alte servicii necesare operării în condiții optime a parcurilor;
 • asigură circulația informațiilor legate de activitatea de planificare a producției de energie electrică, inclusiv planificarea zilnică și cea din timpul opririlor planificate, conform programelor stabilite de prestatorii de servicii de mentenanță/dispecerizare și aprobate de conducerea societății;
 • monitorizează progresul față de obiectivele propuse și informează Directoratul despre eventualele neconcordanțe, disfuncționalități sau evenimente apărute în activitatea parcurilor;
 • face propuneri de îmbunătățire a activității pentru a asigura eficiența și atingerea obiectivelor propuse;
 • asigură circulația informației legate de buna desfășurare a activității de producție și administrare a parcurilor în cadrul societății, în sensul trimiterii informațiilor specifice entităților organizatorice cu atribuții conexe;
 • asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea activității de producție și administrare a parcurilor și informează în timp util Directoratul despre problemele apărute;
 • arhivează corespunzător toată documentația legată de activitatea de producție și administrare a parcurilor;
 • participă în cadrul comisiilor de achiziție la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție legate de activitățile centralelor funcționale ale SAPE SA.
 • face diligențele necesare pentru obținerea și menținerea autorizațiilor și avizelor pentru activitatea parcurilor aflate în exploatare;
 • asigură coordonarea relației cu autoritățile de reglementare pe probleme de inspecții de asigurarea calității și de controlul calității mediului, în conformitate cu autorizațiile emise;
 • monitorizează și alocă cheltuielile în bugetul aprobat pentru activitatea de producție și administrare a parcurilor, în conformitate cu procedurile interne aplicabile;
 • asigură controlul costurilor în vederea încadrării în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al parcului precum și a contractelor în derulare în vigoare;
 • asigură coordonarea activității de pază și protecției fizice a obiectivelor și instalațiilor din cadrul parcurilor, în baza evaluărilor de risc și Planului de Pază;
 • asigură controlul activităților din centrale, în așa fel încât acestea să se desfășoare în conformitate cu cerințele de asigurare a calității, așa cum sunt acestea specificate în manualele instalațiilor/echipamentelor, documentele de referință ale centralelor, instrucțiunile centralei, cerințele contractelor în vigoare și procedurile interne ale SAPE S.A;
 • fundamentează necesarul de chelutieli pentru reparațiile, mentenanța centralelor, care nu sunt considerate investiții noi/retehnologizare/extindere parcuri;
 • urmărește împreună cu derulatorii de contracte/managerii de proiect derularea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări pentru întreținerea și mentenanța parcurilor;
 • urmărește împreună cu derulatorul de contract/managerul de proiect încheierea polițelelor de asigurare a centralelor;
 • participă în echipe de proiect/grupuri de lucru, prin decizia Directoratului SAPE S.A.

 Responsabilități, fără a se limita la:

 • responsabilitatea pentru echipamente;
 • răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
 • anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
 • studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniul energiei din surse regenerabile;
 • protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 • respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
 • răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

Profilul candidatului:

 • Studii superioare tehnice (ingineri/subingineri);
 • Cunoștințe și experiență relevantă în domeniul energetic (ex.-centrale și instalații energetice, proiectare etc) – minim 3 ani;
 • Cunoștințe de strategie investițională;
 • Experiență în management de proiect;
 • Cursuri sau funcții în specializare dovedite cu documente;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel mediu;
 • Carnet de conducere categoria B;
 • Disponibilitate pentru deplasări în teren;
 • Bună cunoaștere a legislației specifică domeniului de activitate.

Beneficii:

– salariu atractiv;

– tichete de vacanță;

– tichete de masă;

– participare la profit;

– asigurare medicală de sănătate privată;

– ajutor pentru evenimente deosebite;

– zile libere plătite pentru evenimente speciale;

– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;

– instruire și specializare în domeniul aflat în plină ascensiune al energiilor regenerabile;

– decontarea cazării în deplasări și diurnă;

– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

 Informații generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți dosarul de concurs, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atenția Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane, prin adresa de email: office@sape-energie.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere de înscriere ce cuprinde și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. curriculum vitae (CV);
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, urmând ca la angajare să fie adus cazierul judiciar;
 7. adeverință de la medicul de familie sau declarație pe propria răspundere că este clinic sănătos, urmând ca la angajare să fie adusă adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate.

*NOTĂ La data prezentării la concurs, candidații au obligația de a prezenta toate documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea documentelor solicitate la adresa de e-mail office@sape-energie.ro sau la registratura societății, în intervalul specificat în anunț.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 20.05.2024, ora 16:00, urmând ca selecția candidaților să se facă în data de 21.05.2024. Candidații selectați vor fi notificați prin email la finalizarea procesului de selecție a dosarelor, până în data de 22.05.2024, inclusiv, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA, str. Grigore Alexandrescu, nr.9, et.4, Sector 1, București

Data și ora desfăsurării probei: 27.05.2024, începând cu ora 10:00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați prin e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei).

Bibliografia:

 • Legislație primară ESRE – ANRE;
 • Ordin 29/2013 ANRE – pentru modificarea Ordinului nr.51/2009 – condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele eoliene si fotovoltaice;
 • Ordin 12/2015 – Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice;
 • Ordin 102/2015 – Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare la rețelele electrice de interes public, modificat prin ord. 184/2019;
 • Ordin 239/2019, Anexa – Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice;
 • Legea nr. 123 din 10 iulie 2012energiei electrice și a gazelor naturale;
 • Legea nr. 13 din 9 ianuarie 2007energiei electrice;
 • Ordin nr. 165 din 16 septembrie 2020 – pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;
 • Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 republicată și actualizată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 259/2021 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 • Legea nr. 99/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare.

 

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selecta și de a contacta candidații.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…