MENIU

Caută
Close this search box.
Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

Navigare rapidă

Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

A N U N Ţ

Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca actionar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului Producție și Administrare Parcuri, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de ,,expert eficientizare investiții – inginer energetician pentru administrarea parcurilor fotovoltaice și eoliene” (cod COR 241259), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER ENERGETICIAN PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

 Atribuțiile principale ale postului, fără a se limita la:

 • asigura si coordoneza activitatea de administrare si utilizare eficienta a Centralelor Electrice aflate in patrimoniului societatii;
 • coordonează activitățile operationale din cadrul centralelor supervizând direct echipele tehnice;
 • asigură exploatarea și întreținerea capacitatilor de producere a energiei electrice detinute de societate în conformitate cu practicile de lucru din centrale similare, respectand termenii autorizației de funcționare și politicile și principiile de exploatare;
 • inițiază documentatia pentru activitatile administrate;
 • asigură interfața cu prestatorii serviciilor aferente operarii parcurilor – prognoză productie, oprare tehnica, dispecerizare, servicii paza, monitorizare mediu si alte servii necesare oparării in conditii optime a parcurilor;
 • asigura circulatia informatiilor legate de activitatea de planificare a producției de energie electrică, inclusiv planificarea zilnica si cea din timpul opririlor planificate, conform programelor stabilite de prestatorii de servicii de mentenanta/dispecerizare si aprobate de conducerea societatii;
 • monitorizează progresul fata de obiectivele propuse și informează Directoratul despre eventualele neconcordanțe, disfuncționalități sau evenimente apărute în activitatea parcurilor;
 • face propuneri de îmbunătățire a activitatii pentru a asigura eficiența si atingerea obiectivelor propuse;
 • asigură circulația informației legate de buna desfasurare a activitatii de productie si administrare a parcurilor în cadrul societatii în sensul trimiterii informațiilor specifice entităților organizatorice cu atribuții conexe;
 • asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea activitatii de productie si administrare a parcurilor si informează în timp util Directoratul despre problemele apărute;
 • arhivează corespunzător toată documentația legata de activitatea de productie si administrare a parcurilor;
 • participa in cadrul comisiilor de achizitie, la organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie in legatura cu activitatile centralelor functionale SAPE.
 • face diligențele necesare pentru obținerea și menținerea autorizațiilor și avizelor pentru activitatea parcurilor aflate în exploatare;
 • asigură coordonarea relatiei cu autoritățile de reglementare pe probleme de inspecții de asigurarea calității și de controlul calității mediului, în conoformitate cu autorizațiile emise;
 • monitorizează și alocă cheltuielile în bugetul aprobat pentru activitatea de productie si administrare a parcurilor în conformitate cu procedurile interne aplicabile;
 • asigură controlul costurilor în vederea încadrării în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al parcului precum și a contractelor în derulare în vigoare;
 • asigurarea coordonarea activității de pază și protecției fizice a obiectivelor și instalațiilor din cadrul parcurilor, în baza evaluărilor de risc și Planului de Pază;
 • asigurarea controlului activităților din centrale în așa fel încât acestea să se desfășoare în conformitate cu cerintele de asigurare a calitatii, asa cum sunt acestea specificate în manualele instalațiilor/echipamentelor, documentele de referință ale centralelor, instrucțiunile centralei, cerințele contractelor în vigoare și procedurile interne ale SAPE S.A;
 • fundamentează necesarul de chelutieli pentru reparațiile, mentenanța centralelor, care nu sunt considerate investitii noi/retehnologizare/extindere parcuuri
 • urmarește împreună cu Derulatorii de Contracte/managerii de proiect derularea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrari pentru întreținerea și mentenanța parcurilor.
 • urmarește împreună cu Derulatorul de Contract/managerul de proiect incheierea polițelelor de asigurare a centralelor
 • participă în echipe de proiect/grupuri de lucru prin decizia Directoratului SAPE S.A.

 Responsabilități, fără a se limita la:

 • responsabilitatea pentru echipamente;
 • răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
 • anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
 • studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniul energiei din surse regenerabile;
 • protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 • respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
 • răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de lungă durată sau de licență cu masterat în domeniul energetic;
 • Cunoștințe și experiență relevantă în domeniul energetic – minim 3 ani;
 • Cunoștințe de strategie investițională;
 • Experiență în management de proiect;
 • Cursuri sau funcții în specializare dovedite cu documente;
 • Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Carnet de conducere categoria B;
 • Disponibilitate pentru deplasări în teren;
 • Bună cunoaștere a legislației specifică domeniului de activitate

Beneficii:

– salariu atractiv;

– tichete de vacanță;

– tichete de masă;

– participare la profit;

– asigurare medicală de sănătate privată;

– ajutor pentru evenimente deosebite;

– zile libere plătite pentru evenimente speciale;

– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;

– instruire și specializare în domeniul aflat în plină ascensiune al energiilor regenerabile;

– decontarea cazării în deplasări și diurnă;

– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

Informatii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți, până la data de 11.08.2023, dosarul de concurs, specificând denumirea postului pentru care candidati, în atentia Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane, prin adresa de email: office@sape-energie.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcție pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul);
 • declarație preluare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul si la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu si documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, având documentele originale asupra dumneavoastră, pentru ca copiile să poată fi certificate conform cu originalul, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 11.08.2023, ora 14:00, urmând ca selecția candidaților să se facă în data de 16.08.2023.

Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 17.08.2023, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București

Data si ora desfăsurării probei: 18.08.2023, începând cu ora 09:00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei).

Bibliografia:

 • Legislație primară ESRE -ANRE;
 • Ordin 29/2013 ANRE – pentru modificarea Ordinului nr.51/2009 – condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele eoliene si fotovoltaice;
 • Ordin 12/2015 – Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice;
 • Ordin 102/2015 – Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare la rețelele electrice de interes public, modificat prin ord. 184/2019;
 • Ordin 239/2019, Anexa – Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice;
 • Legea nr. 123 din 10 iulie 2012energiei electrice și a gazelor naturale;
 • Legea nr. 13 din 9 ianuarie 2007energiei electrice;
 • Ordin nr. 165 din 16 septembrie 2020 – pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;
 • Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 republicată și actualizată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 259/2021 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 • Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare.

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selectiona si de a contacta candidatii.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…