MENIU

Caută
Close this search box.
Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – ECONOMIST

Navigare rapidă

Anunț recrutare EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – ECONOMIST

A N U N Ţ

Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca actionar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului Investiții și Comercial am demarat selecția pentru ocuparea unui post de ,,expert eficientizare investiții – economist ” (cod COR 241259), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – ECONOMIST

Atribuțiile principale ale postului, fără a se limita la:

– realizează activități de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informațiilor privind piața de energie;

– identificare oportunități de finanțare din fonduri europene corelate cu proiectele de

– participă la elaborarea cererilor de finanțare/realizarea documentațiilor pentru servicii de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare;

– acordă asistență din perspectiva relațiilor cu autoritatea finanțatoare în implementarea proiectelor;

– monitorizează și evaluează implementarea activităților și atingerea rezultatelor proiectelor finanțate din fonduri europene;

– participă la realizarea documentațiilor, din punct de vedere economic, pentru achiziții publice aferente proiectelor;

– participă la realizarea rapoartelor de progres aferente proiectelor în implementare;

– verifică depunerea în termen a clarificărilor în procesul de evaluare a cererilor de finanțare și în procesul de implementare solicitate de autoritatea finanțatoare;

– participă la elaborarea cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate din fonduri europene;

– supervizează raportările către autorități;

– participă în cadrul comisiilor de evaluare constituite pentru realizarea achizițiilor publice aferente proiectelor finanțate din fonduri europene;

– participă, împreună cu ceilalți membri ai echipei de implementare, la realizarea documentațiilor pentru: proceduri de achiziție, notificări, acte adiționale, alte documente solicitate de autoritatea finanțatoare;

– identifică riscurile legate de activitățile curente și le transmite superiorului ierarhic;

– întocmește informări către conducerea SAPE S.A. referitoare la activitatea specifică și face propuneri de îmbunătățire;

– întocmește rapoarte trimestriale și anuale cu privire la activitatea desfășurată de Serviciul Investiții și Comercial;

– alte atribuții sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de superiorul ierarhic sau de Directoratul SAPE S.A., conform legislației aplicabile în vigoare;

– dezvoltă și implementează strategii și programe comerciale de vanzare a energiei electrice produse și a certificatelor verzi, personalizate, bazate pe cercetări și perspective locale/naționale, pe pietele reglementate, accesand diferite instrumente/forme contractuale;

– participă la cursuri de formare profesională;

Responsabilități, fără a se limita la:

 • responsabilitatea pentru echipamente;
 • răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
 • anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
 • studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniul energiei din surse regenerabile;
 • protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 • respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
 • răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

Profilul candidatului:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • Experiență profesională – vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de expert eficientizare investiții – economist – 3 ani;
 • Cursuri sau funcții în specializare dovedite cu documente;
 • Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;

Beneficii:

– salariu atractiv;

– tichete de vacanță;

– tichete de masă;

– participare la profit;

– asigurare medicală de sănătate privată;

– ajutor pentru evenimente speciale;

– zile libere plătite pentru evenimente speciale;

– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;

– instruire și specializare în domeniul aflat în plină ascensiune al energiilor regenerabile;

– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

Informatii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți, până la data de 29.08.2023, dosarul de concurs, specificând denumirea postului pentru care candidati, în atentia Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane, prin adresa de email: office@sape-energie.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcție pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul);
 • declarație preluare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul si la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu si documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, având documentele originale asupra dumneavoastră, pentru ca copiile să poată fi certificate conform cu originalul, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 29.08.2023, ora 16:00, urmând ca selecția candidaților să se facă în data de 31.08.2023.

Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 01.09.2023, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București

Data si ora desfăsurării probei: 05.09.2023, începând cu ora 09:00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei).

Bibliografia:

 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
 • OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile u,lterioare;
 • Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 • OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordin 12/2015 – Regulamentul privind acordarea licențelor si autorizațiilor in sectorul energiei electrice;
 • Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale;
 • Legea nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice;
 • Ordin nr. 165 din 16 septembrie 2020 – pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;
 • Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 republicată și actualizată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 259/2021 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 • Legea nr. 99/2016 privind Achizițiile Sectoriale și Normele de aplicare.

 

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selectiona si de a contacta candidatii.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…