MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚI

A N U N Ţ

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.
Având în vedere implicarea societății noastre în procesul de producție din domeniul energetic din România și necesitatea eficientizării activității, s-a identificat nevoia alocării unor resurse umane cu experiență în domeniul energetic, pentru administrarea parcurilor fotovoltaice și eoliene achiziționate de SAPE S.A.
Pentru asigurarea numărului optim de specialiști în cadrul Serviciului Producție și Administrare Parcuri am demarat selecția pentru ocuparea unui post de ,,expert eficientizare investiții” (cod COR 241259), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII

Atribuțiile principale ale postului, fără a se limita la:

– elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților identificate în cadrul Serviciului Productie si Administrare Parcuri al SAPE S.A., documentele de fundamentare pentru planul anual al achizițiilor (PAA) și planul anual al achizițiilor sectoriale (PAAS);
– elaborează sau, după caz, ajută la activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport pe baza necesităților transmise de derulatorii de contract;
– constituie și păstrează dosarul achiziției;
– participă, în calitate de membru, în cadrul comisiilor de evaluare pentru procedurile de achiziție organizate de SAPE S.A., conform deciziilor emise de conducerea societății;
– elaborează și transmite către Directoratul SAPE S.A. rapoartele trimestriale cu privire la activitatea depusă, în
– întocmește rapoarte trimestriale și anuale cu privire la activitatea desfășurată;
– participa în cadrul comisiilor de achizitie, la organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie in legatura cu activitatile centralelor functionale SAPE;
– face diligențele necesare pentru obținerea și menținerea autorizațiilor și avizelor pentru activitatea parcurilor aflate în exploatare;
– urmarește, împreună cu derulatorii de contracte/managerii de proiect, derularea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrari pentru întreținerea și mentenanța parcurilor;
– urmarește, împreună cu derulatorul de contract/managerul de proiect, încheierea polițelelor de asigurare a centralelor.

Responsabilități, fără a se limita la:

• responsabilitatea pentru echipamente;
• răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
• anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
• studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniul energiei din surse regenerabile;
• protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
• respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
• răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

Profilul candidatului:

– studii superioare în domeniul economic sau juridic – minim 3 ani;
– cunoștințe și experiență în achiziții publice și sectoriale;
– cursuri sau funcții în specializare dovedite cu documente;
– cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
– bună cunoaștere a legislației specifică domeniului de activitate.

Beneficii:

– salariu atractiv;
– tichete de vacanță;
– tichete de masă;
– participare la profit;
– asigurare medicală de sănătate privată;
– ajutor pentru evenimente deosebite;
– zile libere plătite pentru evenimente speciale;
– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;
– instruire și specializare în domeniul aflat în plină ascensiune al energiilor regenerabile;
– decontarea cazării în deplasări și diurnă;
– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

Informatii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți, până la data de 13.12.2023, dosarul de concurs, specificând denumirea postului pentru care candidați, în atentia Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane, prin adresa de email: office@sape-energie.ro.
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:
a. cerere de înscriere ce cuprinde și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
b. curriculum vitae (CV);
c. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f. cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, urmând ca la angajare să fie adus cazierul judiciar;
g. adeverință de la medicul de familie sau declarație pe propria răspundere că este clinic sănătos, urmând ca la angajare să fie adusă adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate.

*NOTĂ La data prezentării la concurs, candidații au obligația de a prezenta toate documentele în original.
Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea documentelor solicitate la adresa de e-mail office@sape-energie.ro sau la registratura societății, în intervalul specificat în anunț.
Depunerea dosarelor se va face până la data de 13.12.2023, ora 16:00, urmând ca selecția candidaților să se facă în data de 14.12.2023.
Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 15.12.2023, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA, str. Grigore Alexandrescu, nr.9, et.4, Sector 1, București
Data și ora desfăsurării probei: 18.12.2023, începând cu ora 09:30 (candidații care corespund profilului vor fi notificați prin e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei).

Bibliografia:

– Legislație primară ESRE -ANRE;
– Ordin 29/2013 ANRE – pentru modificarea Ordinului nr.51/2009 – condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele eoliene si fotovoltaice;
– Ordin 12/2015 – Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice;
– Ordin 102/2015 – Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare la rețelele electrice de interes public, modificat prin ord. 184/2019;
– Ordin 239/2019, Anexa – Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice;
– Legea nr. 123 din 10 iulie 2012energiei electrice și a gazelor naturale;
– Legea nr. 13 din 9 ianuarie 2007energiei electrice;
– Ordin nr. 165 din 16 septembrie 2020 – pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;
– Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 republicată și actualizată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; – Legea 259/2021 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
– Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare.

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane.
Ne rezervăm dreptul de a selecta și de a contacta candidații.

 

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…