MENIU

Caută
Close this search box.
Anunț recrutare CONSILIER JURIDIC – SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE (SMCCP)

Navigare rapidă

Anunț recrutare CONSILIER JURIDIC – SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE (SMCCP)

A N U N Ţ

Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca actionar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei.

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști s-a identificat necesitatea întregirii resurselor umane ale Serviciului Monitorizare Contracte și Consultanță Proiecte, motiv pentru care se demarează selecția pentru ocuparea postului de ,,consilier juridic” (COR 261103) în cadrul entitătii menționate, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

CONSILIER JURIDIC – SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE ȘI CONSULTANȚĂ PROIECTE (SMCCP)

Atribuțiile principale ale postului, fără a se limita la:

 • monitorizează și maximizează contractele încheiate de societate în corelare cu strategiile de investiții și achiziții aprobate de către conducerea SAPE S.A.;
 • monitorizează respectarea prevederilor contractuale aflate în derulare/proiectele de investiții pentru care acordă consultanță;
 • întocmește documentele corespunzătoare modificării, actualizării și rezilierii contractelor societății, la solicitarea derulatorilor de contracte;
 • participă la elaborarea strategiilor care permit dezvoltarea pe termen lung a societății;
 • acordă consultanță în analizarea proiectelor de investiții ale SAPE S.A.;
 • monitorizează modul de îndeplinire a clauzelor din contractele de privatizare asumate de investitori precum și documentele primite de la societăți, cu incidență asupra procesului de postprivatizare, împreună cu direcțiile de specialitate, după caz și urmărirea și actualizarea tuturor modificărilor referitoare la aceste contracte de privatizare;
 • elaborează solicitările de informații de la societățile privatizate, corespunzătoare prevederilor din contractele de privatizare și necesare activității de monitorizare postprivatizare;
 • elaborează notele de informare/analiză/fundamentare/puncte de vedere, referitoare la monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor contractuale, de către Cumpărători din contractele de privatizare precum și societățile privatizate, sau la modul în care au fost respectate interesele SAPE S.A. în cadrul acestor societăți, pe baza documentelor transmise de către societăți și după caz, a punctelor de vedere transmise de către alte e.o. de specialitate din cadrul SAPE S.A. precum și punctele de vedere ale consultanților specializați, acolo unde există;
 • elaborează orice alte documente/note de informare solicitate de Directorat și/sau Consiliul de Supraveghere și/sau orice entitate organizatorică, cu privire la prevederile Contractelor de Privatizare încheiate de Electrica S.A. în calitate de Cumpărător și ale căror documente sunt gestionate de SMCCP;
 • elaborează rapoartele trimestriale întocmite conform HG nr. 881/2004 privind Contractele de Privatizare și le transmite către Ministerul Energiei /D.G.A.P.S.;
 • elaborarea documentelor aferente activității derulate în cadrul SMCCP;
 • elaborarea unor puncte de vedere privind clarificarea aspectelor juridice care apar în desfășurarea activităților curente ale direcției;
 • informarea conducerii SAPE SA referitor la apariția/modificarea unor acte normative cu impact asupra activității derulate în cadrul direcției.

Responsabilități, fără a se limita la:

 • responsabilitatea pentru echipamente;
 • răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;
 • anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;
 • studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniul energiei din surse regenerabile;
 • protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;
 • respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;
 • răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

Profilul candidatului:

 • studii superioare de lungă durată în domeniul juridic;
 • experienţă în domeniu de minim 3 ani;
 • gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, cunoștințe temeinice în legislația de specialitate, atenție la detalii;
 • abilități de lucru în echipă și comunicare;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe avansate de operare PC (pachetul MS Office).

Beneficii:

– salariu atractiv;

– tichete de vacanță;

– tichete de masă;

– participare la profit;

– asigurare medicală de sănătate privată;

– ajutor pentru evenimente speciale;

– zile libere plătite pentru evenimente speciale;

– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;

– instruire și specializare în domeniul aflat în plină ascensiune al energiilor regenerabile;

– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

Informatii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți, până la data de 29.08.2023, dosarul de concurs, specificând denumirea postului pentru care candidati, în atentia Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane, prin adresa de email: office@sape-energie.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcție pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul);
 • declarație preluare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul si la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu si documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, având documentele originale asupra dumneavoastră, pentru ca copiile să poată fi certificate conform cu originalul, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 29.08.2023, ora 16:00, urmând ca selecția candidaților să se facă în data de 31.08.2023.

Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 01.09.2023, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA, Str. Grigore Alexandrescu, Nr.9, Et.4, Sector 1, București

Data si ora desfăsurării probei: 05.09.2023, începând cu ora 09:00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei).

Bibliografia:

 • Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 287/2009 Codul Civil actualizat;
 • Legea nr. 134/2010 actualizată cu modificările și completările ulterioare – Codul de procedura civilă;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectorialede;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare.

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Biroul Guvernanță Corporativă și Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…