MENIU

Caută
Close this search box.
ANUNȚ RECRUTARE – ASISTENT MANAGER

Navigare rapidă

ANUNȚ RECRUTARE – ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ

ANUNȚ – RECRUTARE

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înființată în temeiul Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, organizată în sistem dualist începând cu data de 10.01.2018, își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materie, capitalul social fiind deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Energiei.

În cadrul Cabinetului Directoratului s-a demarat selecția pentru ocuparea unui post de asistent manager (cod COR 334303), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru de 8h/zi, perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice, activitatea desfășurându-se la sediul angajatorului.

ASISTENT MANAGER

Atribuțiile principale ale postului, fără a se limita la:

– asigură lucrările de secretariat ale Directoratului, răspunzând pentru circuitul operativ al corespondenței;

– organizarea și gestionarea programului: coordonarea programului directoratuluui, stabilirea întâlnirilor și gestionarea agendei;

– gestionarea corespondenței, răspunsul la solicitări și filtrarea informațiilor;

– elaborarea și formatarea documentelor, rapoartelor sau a prezentărilor;

– abilitatea de a gestiona și rezolva problemele administrative zilnice;

– organizarea detaliilor călătoriilor de serviciu;

– participarea la ședințe, luarea notițelor și asigurarea urmăririi acțiunilor stabilite;

– organizează spaţiul de lucru pentru a asigura desfășurarea eficientă a activităţii de secretariat;

– verificarea termenelor de corespondenţă (termen de soluţionare, destinatar, clasificare, modalitate de transmitere/expediere);

– furnizarea către Directorat a tuturor informaţiilor primite de societate;

– colaborarea cu toate structurile din cadrul societăţii;

– asigurarea informațiilor generale și utile privind activitățile societății;

– identifică riscurile legate de activitățile curente și le transmite superiorului ierarhic;

– întocmește informări către conducerea SAPE S.A. referitoare la activitatea specifică și face propuneri de îmbunătățire;

– întocmește rapoarte trimestriale și anuale cu privire la activitatea desfășurată;

– respectă toate reglementările interne în vigoare;

– deplasări cu autoturismul societății la diverse instituții/administrații cu care societatea este în

strânsă legătură pentru întâlniri sau livrare de documente cu caracter confidențial;

– alte atribuții permanente sau temporare stabilite în sarcina sa prin decizii/rezoluții ale Directoratului și/sau fișa postului, conform legislației aplicabile în vigoare.

 

Responsabilități, fără a se limita la:

– responsabilitatea pentru echipamente;

– răspunde de integritatea patrimoniului din dotare, aferent realizării activității proprii, asigurând administrarea acestuia în bune condiții;

– anunță personalul desemnat prin procedurile operaționale în vigoare, privind deteriorarea sau afectarea integrității patrimoniului din dotare, de către personalul societății sau terţi;

– studiază literatură de specialitate în folosul activității proprii, documentându-se permanent pe baza publicațiilor de specialitate din domeniul energiei din surse regenerabile;

– protejează informațiile obținute în relațiile de serviciu, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;

– respectă regulile stabilite pentru diseminarea informațiilor obținute în relațiile de serviciu;

– răspunde de respectarea, în cadrul activității proprii, a prevederilor legislației, normelor, reglementărilor, procedurilor operaționale și metodologiilor specifice.

Profilul candidatului:

– studii superioare ( diplomă de licență);

– abilități excelente de multitasking;

– abilități de organizare, comunicare, confidențialitate și inițiativă;

– atitudine proactivă în sprijinirea directoratului în îndeplinirea sarcinilor zilnice;

– atitudine profesionistă, adaptabilitate la schimbare și capacitatea de a lucra în echipă;

– cunoașterea unei sau mai multor limbi străine.

Beneficii:

– salariu atractiv;

– tichete de vacanță;

– tichete de masă;

– participare la profit;

– asigurare medicală de sănătate privată;

– ajutor pentru evenimente deosebite;

– zile libere plătite pentru evenimente speciale;

– mediu de lucru plăcut, dinamic, cu posibilități de dezvoltare profesională;

– decontarea cazării în deplasări și diurnă;

– alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

Informatii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți, până la data de 04.03.2024, dosarul de concurs, specificând denumirea postului pentru care candidati, în atentia Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane, prin adresa de email: office@sape-energie.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

a. cerere de înscriere ce cuprinde și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

b. curriculum vitae (CV);

c. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f. cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, urmând ca la angajare să fie adus cazierul judiciar;

g. adeverință de la medicul de familie sau declarație pe propria răspundere că este clinic sănătos, urmând ca la angajare să fie adusă adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate.

*NOTĂ La data prezentării la concurs, candidații au obligația de a prezenta toate documentele în original.

Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea documentelor solicitate la adresa de e-mail office@sape-energie.ro sau la registratura societății, în intervalul specificat în anunț.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 04.03.2024, ora 16:00, urmând ca selecția candidaților să se facă în data de 05.03.2024

Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 06.03.2024, privind invitația la interviu.

Tipul probei de concurs: INTERVIU

Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA, str. Grigore Alexandrescu, nr.9, et.4, Sector 1, București

Data și ora desfășurării probei: 11.03.2024, începând cu ora 11:00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați prin e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei).

*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane.

Ne rezervăm dreptul de a selecta și de a contacta candidații.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…