MENIU

Caută
Close this search box.
Anunț recrutare ȘEF BIROU – BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI RESURSE UMANE

Navigare rapidă

Anunț recrutare ȘEF BIROU – BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI RESURSE UMANE

A N U N Ţ

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A  înființată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca actionar unic statul  roman, prin Ministerul Energiei. Pentru asigurarea numărului optim de specialiști s-a identificat necesitatea întregirii resurselor umane ale Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane, motiv pentru care se demarează selecția pentru ocuparea postului de șef birou, în cadrul entitătii menționate, pe perioadă nedeterminată, normă de lucru întreagă (8 h/zi), perioadă de probă 90 de zile calendaristice. ȘEF BIROU – BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI RESURSE UMANE (BGCRU) Responsabilităti, fără a se limita la:
 • planifică, organizează, conduce, coordonează și controlează activitatea biroului;
 • analizează și coordonează activitatea biroului pe care îl conduce, verifică și avizează procedurile cu caracter metodologic în domeniul propriu de activitate și verifică modul de respectare a acestora;
 • coordonează activitatea de informare a Directoratului cu privire la noile reglementări/acte normative, ce țin de guvernanța corporativă, cu impact asupra activității SAPE S.A. și a modificărilor survenite la acestea și participă la actualizarea actelor statutare ale societății;
 • coordonează activitatea de organizare a ședințelor de Directorat;
 • coordonează activitatea și asigură transmiterea internă a documentelor emise de către Directoratul SAPE S.A. și Consiliul de Supraveghere, ca urmare a ședințelor acestor organe;
 • coordonează activitatea privind convocarea și organizarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor SAPE S.A.;
 • coordonează și asigură elaborarea deciziilor Directoratului și a notelor de serviciu emise în urma ședintelor de Directorat;
 • coordonează activitatea de evidență a deciziilor Directoratului, în Registrul de Decizii aferent activității de guvernanță corporativă;
 • coordonează și supraveghează organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Supraveghere și ale Adunării Generale a Acționarilor (AGA) ale SAPE S.A.;
 • coordonează activitatea de resurse umane a societății;
 • coordonează activitatea privind recrutarea personalului, în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul societății, și coordonează întreg procesul de recrutare, precum și aplicarea procedurii privind promovarea;
 • coordonează activitatea de elaborare/modificare a documentației aferente contractelor individuale de muncă;
 • coordonează activitatea de întocmire și administrare a dosarelor de personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a reglementărilor interne, inclusiv întocmirea Registrului de evidență a dosarelor de personal;
 • coordonează activitatea de elaborare a planului de formare profesională;
 • coordonează activitatea de implementare a prevederilor Legii nr. 176/2010 și răspunde pentru desfășurarea în bune condiții a activității de implementare a dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 176/2010;
 • coordonează activitatea de elaborare a regulamentului intern și regulamentului de organizare și funcționare la nivel de SAPE S.A.
Profilul candidatului:
 • studii superioare;
 • experienţă în domeniu de minim 3 ani;
 • gândire analitică, capacitate de acoperire a unor sarcini multiple, atenție la detalii;
 • abilități de lucru în echipă și comunicare;
 • cunoștințe de limba engleză nivel mediu;
 • cunoștințe avansate de operare PC (pachetul MS Office).
Informatii generale Pentru a aplica pe acest post, dacă considerati că îndepliniti toate cerintele mentionate mai sus, vă rugăm să trimiteti până la data de 31.07.2023, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidati în atentia Biroului Guvernanță Corporativă și Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:
 • formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul societății, fiind anexă la anunțul de recrutare);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcție pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • aviz psihologic;
 • declarație funcție de bază (dacă este cazul);
 • declarație preluare date cu caracter personal (anexă la anunțul de recrutare).
*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul si la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu si documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus. Înscrierea candidatului se poate face prin depunerea dosarului de concurs la registratura SAPE S.A., cu documente în copie, având documentele originale asupra dumneavoastră, pentru ca copiile să poată fi certificate conform cu originalul, sau electronic, la adresa de e-mail office@sape-energie.ro. Depunerea dosarelor se va face până la data de 31.07.2023, ora 14:00 iar selecția candidaților se va face pe data de 01.08.2023. Candidații selectați vor fi notificați prin email în data de 02.08.2023 privind invitația la interviu. Tipul probei de concurs: INTERVIU Locul desfășurării probei: sediul SAPE S.A., Str. Grigore Alexandrescu nr.9, et.4, Sector 1, București Data si ora desfăsurării probei: 03.08.2023, ora 12:00 (candidatii care corespund profilului vor fi notificati via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei). Bibliografia:
 • Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare;
 • Codul muncii – Legea nr. 53/2003 actualizată cu modificările și completările ulterioare.
*NOTĂ În data stabilită pentru interviu, candidații selectați și programați au obligația de a prezenta și documentele în original. Toate actele în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Biroul Guvernanță Corporativă și Resurse Umane. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Distribuie articolul:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Caută în articole

Categorii articole

Contactați-ne

Nu ezitați să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul din pagina CONTACT.

TE-AR PUTEA
INTERESA ȘI

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al TITAN POWER S.A.

Anunț privind selecția candidaților pentru...

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare și aprobată prin…
ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE INVESTIȚII – INGINER/SUBINGINER PENTRU ADMINISTRAREA PARCURILOR FOTOVOLTAICE ȘI EOLIENE

ANUNȚ RECRUTARE - EXPERT EFICIENTIZARE...

A N U N Ţ Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.…
ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

ANUNȚ RECRUTARE - ASISTENT MANAGER

A N U N Ţ ANUNȚ – RECRUTARE Societatea de Administrare a Participațiilor în…