Blog

ANUNȚ – RECRUTARE Sef birou achizitii OCT 2019

  |   Anunțuri Inactive, Cariere

ANUNȚ – RECRUTARE

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A. (S.A.P.E. S.A.) înfiinţată în urma procesului de divizare a SC Electrica SA, conform Hotărârii de Guvern nr.203/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10.01.2018 SAPE SA, este o societate administrată în sistem dualist având ca acționar unic statul roman, prin Ministerul Energiei.

Pentru buna desfășurare a activității societății, se demarează procesul de recrutare prin selecție pe bază de interviu pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou Achiziții în cadrul Biroului Achiziții, pe o perioadă nedeterminată de timp și normă parțială de lucru (4h/zi), cu perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.

SEF BIROU ACHIZITII-BIROUL ACHIZIȚII

Responsabilități, fără a se limita la:

– coordonează activitatea Biroului Achiziții;
– elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale SAPE S.A., strategia de contractare, programul anual al achiziţiilor și planul anual al investițiilor;
– informează trimestrial Consiliul de Supraveghere asupra execuției programului anual al achiziţiilor și planului anual al investițiilor;
– elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
– îndeplinește obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de în procedura privind activitatea de achiziții, în vigoare;
– aplică şi finalizează procedurile de atribuire, în conformitate cu procedura privind activitatea de achiziții, în vigoare;
– realizează achiziţiile directe, în conformitate cu procedura privind activitatea de achiziții în vigoare;
– constituie şi păstrează dosarul achiziţiei;
– participă în calitate de președinte/membru în cadrul comisiilor de evaluare pentru procedurile de achiziție organizate de SAPE S.A., conform deciziilor emise de conducerea societății.

Profilul candidatului:

 studii superioare;
 minim 1 an experiență în domeniu;
 cunoștințe de Limba Engleză-nivel mediu;
 cunoştinţe operare calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) – nivel mediu.

Informații generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 14.10.2019, ora 17.00, dosarul de concurs specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția Biroului Resurse Umane, prin email: office@sape-energie.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:
1) curriculum vitae (CV);
2) cerere de înscriere la concurs (Anexa 1 atașată prezentei)
3) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, după caz, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
7) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8) aviz psihologic;
9) declarație funcție de bază (dacă este cazul).

*NOTĂ Toate actele în copie vor purta înscrisul conform cu originalul și la depunerea acestora se vor prezenta obligatoriu și documentele în original. Originalele documentelor se vor prezenta până la termenul limită menționat mai sus.
Tipul probei de concurs: INTERVIU
Locul desfășurării probei: sediul SAPE SA
Data și ora desfășurării probei: 25.10.2019, începând cu ora 09.00 (candidații care corespund profilului vor fi notificați via e-mail cu privire la ora exactă a începerii probei)

Bibliografia

Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice și Normele de aplicare, Legea 227/2015-Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legea 207/2015-Codul de Procedură Fiscală, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corportivă a Întreprinderilor Publice și Normele de aplicare, Legea nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern și Normele de aplicare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Descarcă Formular de Concurs