Blog

ANUNT PRIVIND PROCEDURA SIMPLIFICATA de achizitie a serviciilor de asigurare profesionala.

  |   Achizitii, Achiziții

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, a inițiat procesul privind achiziția de servicii de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și membrilor Directoratului (3 persoane).

OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziționarea serviciilor de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane), membrilor Directoratului (3 persoane) din cadrul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

VALOARE ESTIMATA

450.000 lei, fără TVA

 

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE AL OFERTELOR

16.07.2021

CONDITII DE PARTICIPARE

f.1.2. Informatii privind Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Situaţia personala a candidatului sau ofertantului

 

În ultimii 3 ani societatea NU s-a aflat sub incidența prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară

 

Societatea sa nu fie fost sancționată în ultimii 5 ani pentru incalcari grave ale conduitei prevăzute in legislatia asigurarilor.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

 

Documente edificatoare privind atestarea faptului ca în ultimii 3 ani societatea NU s-a aflat sub incidența prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară

Documente edificatoare privind atestarea faptului ca societatea sa nu fie fost sancționată în ultimii 5 ani pentru incalcari grave ale conduitei prevăzute in legislatia asigurarilor.

Societatea sa nu se afle in situatiile de excludere de la procedura. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: completarea formularelor anexate privind neincadrarea in situatiile de excludere de la procedura

 

 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si inregistrati, in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

1.1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde ofertantul are sediul, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, republicata, privind datele de identificare ale societatii, administratori, actionari, reprezentanti imputerniciti, obiect de activitate (cod CAEN) etc.

1.2. Pentru persoane juridice / fizice straine

Document care dovedeste o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu cerintele legale din tara in care ofertantul este rezident.

 

Justificarea alegerii acestei cerinţe

În conformitate cu prevederile art. 8.7.1. B7 Criterii de calificare si selectie din Procedura operațională nr. 1456/22.04.2020:

 

f.1.3. Informatii privind Capacitătea tehnica şi profesionala a ofertantului

 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Ofertantul va prezenta documente doveditoare care sa confirme ca are experiență similar în domeniul asigurării de răspundere profesională a administratorilor sau a directorilor executive prin prestare de servicii similar (emiterea de polite de asigurare de răspundere profesională a membrilor consiliului de supraveghere sau membrilor directoratului)

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

 

Documente doveditoare privind experiență similar în domeniul asigurării de răspundere profesională.

 

Justificarea alegerii cerintelor

În conformitate cu prevederile art. 8.7.1. B7 Criterii de calificare si selectie din Procedura operațională nr. 1456/22.04.2020:

 

f.1.4 Informații privind situația economico-financiară

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Coeficientul de lichiditate (raportul dintre activele lichide si obligatiile pe termen scurt ale asiguratorilor fata de asigurati) sa fie minim 2 conform normelor CSA

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

 

Bilantul contabil pe ultimii doi ani financiar incheiati  si calculatia indicatorilor economici solicitati.

Justificarea alegerii cerintelor

În conformitate cu prevederile art. 8.7.1. B7 Criterii de calificare si selectie din Procedura operațională nr. 1456/22.04.2020

 

f.1.5. Criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați

– prețul cel mai scăzut

Justificare privind Criteriul de atribuire:

În conformitate cu prevederile art. 8.7.1. B8 Criterii de atribuire alin. (1) din Procedura operațională nr. 1456/22.04.2020:

(1) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, beneficiarul are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:

  1. a) preţul cel mai scăzut;
  2. b) cel mai bun raport calitate-preţ.”

Beneficiarul a ales să aplice drept criteriu de atribuire prețul cel mai scăzut, deoarece se dorește punctarea prețului în vederea utilizării eficiente a fondurilor publice, încercându-se obținerea unui preț cât mai bun pentru servicii de calitate.

Astfel, fiecare ofertant va prezenta până la data de 16.07.2021, o ofertă tehnică și financiară in  concordanță cu cerințele caietului de sarcini atașat la prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: Biroul Comercial – Șef Birou Comercial Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975, gabriel.marcu@sape-energie.ro

Documentația necesară pentru participare se regăsește atașată la prezentul anunț:

  • Caietul de sarcini
  • Clauze contractuale obligatorii
  • Formulare

Chestionar privind situația societății SAPE SA

 

Caiet de Sarcini Informatii suplimentare Raspuns Clarificari Anunt Erata Raspuns Clarificari 2 Chestionare SAPE Anunt atribuire